Etikai Ügyrend

Érvényes: 2017-03-18

 

AZ INTEGRATÍV PSZICHOTERÁPIÁS EGYESÜLET

ETIKAI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

1. Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Etikai Bizottsága feladatait és hatáskörét az egyesület Alapszabálya határozza meg.

 

Így különösen:

a. Szakmai-etikai ellenőrzést gyakorol az egyesület tagjainak tevékenysége felett,

b. elbírálja az etikai panaszokat,

c. etikai vizsgálatot indít,

d. vitás esetekben az egyesület etikai képviselőjeként állást foglal,

e. etikai vétség esetén szankcionálási javaslatot tesz az elnökségnek.

 

2. Az Etikai Bizottság tagjai: elnök és két tag, akik személyét a Közgyűlés választja meg.

Az Etikai Bizottság tagjának joga:

a. az etikai bizottság ülésén megtárgyalásra kerülő etikai ügy iratait előzetesen megismerni,

b. szavazati joggal részt venni a határozathozatalban,

c. az elnök felkérésére az Etikai Bizottságok képviselni.

 

Az Etikai Bizottság tagjának kötelessége:

a. részt venni az Etikai Bizottság ülésein és az etikai bizottság munkájában,

b. az etikai bizottság kérésére határidőben írásos véleményt készíteni,

c. az elnök felkérésére a bizottság képviseletét az egyesület érdekeinek megfelelően

ellátni, az Etikai Bizottság döntéseinek megfelelően eljárni.

 

Összeférhetetlenség:

a. az Etikai Bizottság elnöke és tagja nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói,

b. a határozathozatalban nem vehet részt az a tag, aki ellen az etikai eljárás irányul.

c. illetve aki közeli hozzátartozója annak, aki ellen az etikai eljárás irányul.

 

3. Az elnök feladat és hatásköre:

a. összehívja és vezeti az Etikai Bizottság üléseit,

b. tárolja az ülések jegyzőkönyveit, az Etikai Bizottság összehívásának dokumentumait,

c. az Etikai Bizottság ülései közötti időszakban dönt és intézkedik az Etikai Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben,

d. képviseli az Etikai Bizottságot,

e. feladatai ellátásához igénybe veheti a bizottság tagjainak munkáját,

f. megteszi az Etikai Bizottság határozatainak megfelelő intézkedéseket,

g. a Közgyűlésnek évente, a Közgyűlés rendes ülésén szóbeli beszámolót tart az Etikai Bizottság előző évi tevékenységéről.

 

4. Az Etikai Bizottság ülése

Az Etikai Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.

Az Etikai Bizottságot 15 napon belül össze kell hívni, ha azt a cél megjelölésével bármelyik bizottsági tag kéri.

Az Etika Bizottság ülésének tervezett helyéről és idejéről, a tervezett napirendjéről, lehetőség szerint a tárgyalandó anyag egyidejű megküldésével az érintetteket e-mailben kell értesíteni, úgy, hogy a kézbesítés visszaigazolt legyen (elektronikus tértivevény).

Kivételes esetben az ülés rövid úton telefonon és vagy Skype on is összehívható.

Az Etika Bizottság ülései nem nyilvánosak, az érintettek és más személy meghívásáról az elnök dönt.

Az Etikai Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van.

Az Etikai Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az Etikai Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök, vagy az általa felkért személy vezet.

A jegyzőkönyv tartalmazza: a jelenlévők névsorát, az elfogadott napirendet, a határozatok és más döntések tartalmát a szavazati arányok feltüntetésével.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az elnök írja alá.
Amennyiben a jegyzőkönyvet az elnök vezette, rajta kívül még egy tag aláírása szükséges a jegyzőkönyv hitelesítéséhez.
A jegyzőkönyve eredeti példánya és mellékletei irattározandók, a bizottsági tagok és az érintett részére abból másolat, szükség szerint kivonat adható, melyről az elnök gondoskodik.
Az iratok tárolásáról az egyesület elnöke gondoskodik.

 

Az Etikai Bizottság ügyrendjét az Egyesület Etikai Bizottsága 2017. március 18.–i ülésén elfogadta.

 

 

 

Az alábbi linkről letölthető az IPE Etikai Bizottságának eljárásrendje:

link