Szervezeti és Működési Szabályzat

Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) tagjai az Egyesület hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2007. december 1. napján tartott közgyűlésen elhatározott módosításokkal, a 3/2007. (12.01.) számú közgyűlési határozattal egységes szerkezetbe foglalják az alábbiak szerint:

1. §

TAGSÁG

A tagsági kategóriák a következők:

  • Rendes tagság
  • Pártoló tagság
  • Tiszteletbeli tagság

1.1 Rendes tag

Az Egyesület rendes tagjává válhat minden olyan magyar és külföldi magánszemély, aki felsőfokú egészségügyi, pszichológusi vagy gyógypedagógusi diplomával, vagy ennek megfelelő külföldi szakmai képesítéssel rendelkezik, továbbá az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely egészségügyi, pszichológusi vagy gyógypedagógusi szakmában tevékenykedik, ha a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja és a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, amennyiben az Egyesület Elnöksége a belépési kérelmét elfogadta és az új tag tagsági díját befizette.

Az Egyesület tagjának felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az Egyesület tagjának felvétele oly módon történik, hogy a titkár a tagot - az Elnökség határozat alapján - az általa vezetett tagnyilvántartásba bevezeti.

1.2 Pártoló tag

Az Egyesület kérelemre pártoló tagként felveheti azon természetes személyeket, jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat, akik a rendes tagsági követelményeknek nem felelnek meg, azonban az integratív pszichoterápiás elmélettel és gyakorlattal kapcsolatban érdeklődést mutatnak, az egyesület célkitűzéseivel egyetértenek, az Egyesület munkájában részt kívánnak venni, pártoló tagsági díjat fizetnek, illetve az Egyesület céljait anyagi juttatással vagy más módon jelentősen támogatják.

1.3 Tiszteletbeli tag

Az Egyesület tiszteletbeli tag címet adományoz azon személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére, akik az Egyesület munkájában nem kívánnak részt venni, de annak céljait anyagi juttatással vagy más módon jelentősen támogatják vagy az Egyesület tevékenységével összefüggő területen kimagasló szakmai tevékenységet fejtenek ki. A tiszteletbeli tagok tagdíj fizetésére nem kötelesek.

Az Egyesület tagjairól, pártoló tagjairól, tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet.

1.4. Szavazás

Minden magánszemély rendes tag személyesen, minden gazdasági társaság rendes tag kijelölt képviselője útján szavazhat a közgyűlésen. Minden rendes tag egy szavazattal bír.

1.5. A tag képviselete a közgyűlésen

A magánszemély tagot a közgyűlésen az általa írásban meghatalmazott személy képviselheti. Ezen meghatalmazott személy kizárólag szavazati joggal rendelkező tag lehet. Egy személy összesen legfeljebb tíz (10) tagot képviselhet meghatalmazás útján.

A gazdasági társaság képviseletében eljáró személy kérésre köteles igazolni képviseleti jogosultságát.

1.6. A tagság időtartama

A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elfogadásával és a tagsági díj befizetésével jön létre. Az éves tagsági díj mértékét a közgyűlés állapítja meg. Az éves tagsági díjat az adott naptári évre előre, tárgyév február 15. napjáig, egyösszegben kell megfizetni. Azon tagok, akik év közben válnak az Egyesület tagjává, a belépés hónapjától kezdődően, az adott évből hátralevő hónapok száma arányában kötelesek a tagdíjat befizetni.  A tagság időtartama a tagsági díj befizetésének napjától a tárgyév végig tart.

1.7. Tagsági díj

Az éves tagsági díj mértékét a szavazati joggal rendelkező tagok határozzák meg. Azon tagokat, akik a tagdíjfizetéssel késedelembe esnek, az Elnökség írásban figyelmezteti arra, hogy amennyiben a figyelmeztetés kézhezvételétől számított 30 napon belül tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az Egyesület címjegyzékéből törlésre kerülnek.

1.8. Közgyűlések

1.8.1. Éves közgyűlés

Az Egyesület tagjai minden évben éves közgyűlést tartanak, az Egyesület pénzügyi évének lezárását követő száznyolcvan (180) napon belül. Az éves közgyűlés időpontját és helyszínét - Budapest területén belül - az elnökség határozza meg. Az éves közgyűlésen a tagok megvitatják és elfogadják a pénzügyi jelentéseket, megválasztják az elnökségi tagokat és tisztségviselőket, valamint megvitatnak minden egyéb, szabályszerűen a közgyűlés elé terjesztett kérdést.

1.8.2. Rendkívüli közgyűlés

A rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható az elnök vagy az elnökség többségének döntése alapján, az összehívó(k) által meghatározott időpontra és - Budapest területén belüli - helyszínre.

1.8.3. Meghívók

Az éves közgyűlés időpontját és helyszínét pontosan tartalmazó meghívót a tagok részére postai úton, fax, illetve elektronikus adatközlő útján kell megküldeni, legalább tizennégy (14) nappal az éves közgyűlés kitűzött időpontját megelőzően.

A rendkívüli közgyűlés időpontját, helyszínét és összehívásának célját is tartalmazó meghívót a tagok és az elnökségi tagok részére postai úton, fax, illetve elektronikus adatközlő útján kell megküldeni, legalább hét (7) nappal az éves közgyűlés kitűzött időpontját megelőzően.

Nem szükséges külön meghívót küldeni az elnapolt közgyűlés összehívására, ha annak időpontját és helyszínét az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban megjelölték.

1.8.4. A közgyűlés lebonyolítása

A közgyűlésen az Egyesület elnöke elnököl. Az elnök távollétében, az alelnök, az ő távollétében a titkár elnököl. Az elnök, az alelnök és a titkár távollétében az elnökség ideiglenes levezető elnököt választ.

1.8.5. Határozatképesség és szavazás

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok ötven százaléka + 1 fő (50 %+1 fő) személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, gazdasági társaság tag esetén kijelölt képviselője útján jelen van. Abban az esetben, ha a közgyűlés megnyitásakor határozatképes a szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok megtarthatják a közgyűlést, függetlenül attól, hogy a határozatképesség a közgyűlés teljes időtartama alatt fennáll-e.

Amennyiben a közgyűlés megnyitásakor nem határozatképes, a közgyűlést el kell napolni, a megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés megnyitásától számított egy (1) óra elteltével kell megkezdeni. A megismételt közgyűlés - függetlenül a megjelent tagok számától - határozatképes.

A közgyűlés azon határozata, amelyet a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozott - kivéve ha jogszabály kifejezett rendelkezése, az Egyesület Alapszabálya vagy a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat ettől eltérő többséget kíván meg - az Egyesület által hozott határozatnak minősül. A szavazattöbbségre vonatkozó eltérő szabályozás esetén a szavazásra ezen eltérő szabályok irányadóak.

Minden a közgyűlésen előterjesztett kérdés tárgyában nyíltan, kézfeltartással történik a szavazás, kivéve, ha az elnök titkos szavazást rendel el vagy a titkos szavazást legalább tíz (10) tag kéri. A közgyűlés határozatairól az Egyesület tagjai a közgyűlést követő 3 napon belül e-mailben kapnak értesítést, továbbá a közgyűlés határozatait azok meghozatalától számított 8 napon belül az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

 

2. §

AZ ELNÖKSÉG

2.1. Az elnökség és a tisztségviselők

Az Elnökség tagjait, hat (6) főt az éves közgyűlés választja meg.

Az éves közgyűlés alkalmával a szavazati joggal rendelkező tagok – a megválasztott elnökségi tagok közül - megválasztják az elnököt és az alelnököt és a titkárt.

Azon személyek, akik elnökségi tagként vagy tisztségviselőként kívánnak működni, az erre vonatkozó írásbeli jelentkezést legkésőbb hetvenkét (72) órával a közgyűlés meghirdetett időpontja előtt nyújthatják be az Egyesület titkárának, csatolva jelentkezésükhöz önéletrajzukat, valamint azon programot, melyet mint elnökségi tag, illetve tisztségvezető meg kívánnak valósítani (mindezt legfeljebb háromszáz /300/ szó terjedelemben). Mindegyik jelöltet legalább öt (5) - szavazati joggal rendelkező - egyesületi tagnak kell támogatnia. Az Egyesület titkára haladéktalanul továbbít minden jelentkezést a jelölő bizottságnak, amely ezek alapján megvizsgálja, hogy a jelölt megfelel-e minden - az elnökségi tagi, illetve tisztségviselői jelöltekkel szemben támasztott - követelménynek.

A jelölő bizottság az éves közgyűlést megelőző elnökségi ülés elé terjeszti a jelöltek listáját.

Az elnökségi tagok és a tisztségviselők megválasztása nyílt szavazás útján történik. A jelöltek közül a legtöbb szavazatot elérő hat (6) elnökségi jelöltet kell megválasztottnak tekinteni.

Amennyiben kettő vagy több jelölt jelentkezett egy tisztségre, a legtöbb szavazatot elnyerő jelöltet kell megválasztottnak tekinteni.

2.2. Az elnökségi tagokra és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok

Elnökségi tagságra kizárólag olyan magánszemély tag, illetve olyan gazdasági társaság által erre kijelölt olyan személy jelölhető, amelynek nem áll fenn az Egyesület irányában semminemű tartozása.

Valamennyi elnökségi tag köteles az elnökségi üléseknek, illetve azon bizottságok üléseinek, amelyeknek tagja, legalább hatvan százalékán (60 %) részt venni.

Az elnöki tisztségre az jelentkezhet, aki legalább egy évig elnökségi tagsági tisztséget töltött be, kivéve, ha az alelnöknek kell az elnöki tisztséget ellátnia.

Az elnök, valamennyi elnökségi tag és tisztségviselők ezen tisztségükben újraválaszthatók.

2.3. Időtartam

Valamennyi elnökségi tag és tisztségviselő megbízatása 3 éves időtartamra szól, annak a közgyűlésnek a napjától kezdődően, amelyen megválasztották.

2.4. Megüresedés

Bármely elnökségi tag vagy tisztségviselő az elnöknek címzett írásbeli nyilatkozattal lemondhat tisztségéről. Ha a nyilatkozatból más nem tűnik ki, a lemondás a nyilatkozat címzett által történő kézhezvételétől válik hatályossá. A lemondás érvényességéhez nem szükséges, hogy azt az elnökség elfogadja. Az elnökségi tag vagy vezető tisztségviselő tisztségének megüresedése esetén, a tisztség betöltésére az elnökség köteles a közgyűlést a lehető legrövidebb időn belül összehívni. Az elnöki tisztség megüresedése esetén a tisztséget a közgyűlés berekesztéséig az alelnök tölti be.

2.5. Ülések, meghívók

Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer ülésezik. Az elnökség üléseit az Egyesület elnöke, alelnöke vagy az elnökség bármely két (2) tagja hívhatja össze, az általuk meghatározott időpontra és helyszínre.

Az ülés időpontját és helyszínét tartalmazó meghívót az elnökségi tagok részére postai úton, fax, illetve elektronikus adatközlő útján kell megküldeni, legalább hét (7) nappal az ülés kitűzött időpontját megelőzően.

Az elnökség időről időre intézkedhet rendszeres elnökségi ülések megtartásáról oly módon, hogy határozatában előre kitűzi azok időpontját és helyszínét, valamint ezen határozatában rendelkezik arról is, hogy szükséges-e meghívó küldése vagy sem.

2.6. Határozatképesség

Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökség tagjainak ötven százaléka + 1 fő (50 %+ 1 fő) jelen van. A határozatképes elnökség gyakorolhatja az elnökség minden jogkörét.

2.7. Határozathozatal

Az elnökség az ülésen felmerülő kérdésekben a jelenlévők egyszerű többségének szavazatával dönt. Az elnökség tagjai nyílt szavazással döntenek. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökség döntéseiről az Egyesület tagjai az egyes elnökségi üléseket követő 3 napon belül e-mailben kapnak értesítést, továbbá az elnökség döntéseit azok meghozatalától számított 8 napon belül az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

2.8. Hatáskör és feladatok

Az elnökség gondoskodik az Egyesület céljainak megvalósításáról, dönt az Egyesület vagyonának ezen célokkal összehangolt, megfelelő felhasználásáról, gondoskodik továbbá a célok eléréséhez szükséges személyi és anyagi feltételek meglétéről és ellátja a szükséges irányítási feladatokat. Az elnökség feladata a képzési standardok kialakítása, felállítása és szakmai színvonalának biztosítása a képzés szerkezetének, lefolyásának meghatározása, a kiképzők felvétele. Az elnökség tanulmányi ügyekben a tanulmányi bizottság javaslata alapján szankcionálási joggal bír. Az elnökség jogköre a kiképzővé válás feltételeinek meghatározása, módosítása. Az elnökség határoz az Egyesület központi oktatási szerkezetéről, az oktatási csoportok fajtájáról és indulásáról. A kiképzők javaslatot tehetnek az elnökségnek egyéb oktatásokra, melyek jóváhagyásáról az elnökség dönt. Az Egyesület a központilag indított képzési csoportok működéséért szakmai garanciát vállal, látogatási bizonyítványt ad. A módszerspecifikus képzések minden feltételének sikeres teljesítése esetén az Egyesület dísz-oklevelet ad.

2.9. Díjazás

Az Elnökség tagjai és tisztségviselők a közgyűlés határozata alapján díjazásban részesülhetnek, melyen túlmenően az Egyesület nevében végzett tevékenységükkel összefüggésben felmerült igazolt költségeiket az Egyesület - az Elnökség határozata alapján - megtérítheti.

 

3. §

BIZOTTSÁGOK

3.1. A bizottságok létrehozása

Az elnökség olyan állandó és eseti (ad-hoc) bizottságokat hozhat létre, amilyeneket szükségesnek ítél. Az állandó bizottságok elnökét a közgyűlés választja meg.

3.2. A bizottságok elnökség általi ellenőrzése

Az Egyesület elnöksége a bizottságok működését bármikor megvizsgálhatja és tevékenységükről bármikor jelentést kérhet.

3.3. Ülések

A bizottságok üléseinek időpontját és helyszínét a bizottságok esetenként maguk határozzák meg. A bizottsági üléseket az Egyesület elnöke, a bizottság elnöke vagy bármely két tagja hívhatja össze.

3.4. Díjazás

A bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek, az Egyesület nevében végzett tevékenységükkel összefüggésben felmerült igazolt költségeiket azonban az Egyesület - az elnökség határozata alapján - megtérítheti.

3.5. Állandó bizottságok:

Tanulmányi Bizottság

Etikai Bizottság

3.5.1. Tanulmányi Bizottság

A Tanulmányi Bizottság elnökét a közgyűlés választja és tagja minden kiképző. A tanulmányi bizottság adminisztratív feladatokat lát el. Feladata a képzés folyamatában résztvevők képzettségi fokának megállapítása és ennek igazolása, továbbá a külföldi képzések és az Egyesületen kívüli hazai képzések Egyesület által elfogadott fokozatának megállapítása, a képzésben résztvevők adatainak, valamint a jelenléti ívek, vizsgadolgozatok, esetismertetések nyilvántartása, az oklevelek kiadása és regisztrálása. A bizottság évente jelentést készít a lezajlott képzésekről, a résztvevők számáról, a visszajelzésekről. A tanulmányi bizottság feladata továbbá a minőségbiztosítás, az ezzel kapcsolatos feladatok, pl. visszajelző ívek készítése, nyilvántartása, megőrzése. A tanulmányi bizottság tanulmányi ügyekben szankcionálási joggal nem bír, de az elnökségnek erre javaslatot tehet.

3.5.2. Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság 3 tagból áll. Feladata, hogy szakmai-etikai ellenőrzést gyakoroljon az Egyesület tagjainak tevékenysége felett. A benyújtott etikai panaszokat elbírálja, illetve saját hatáskörében etikai vizsgálatot indít, vitás esetekben az egyesület etikai képviselőjeként állást foglal, etikai vétség esetén az elnökségnek szankcionálási javaslatot tesz (kizárás az egyesületből, kizárás a kiképzők köréből, kizárás a képzésekből, stb.).

 

4. §

OKTATÁS

Az Egyesület keretében tervezett kiképző, terápiás, illetve egyéb csoportok csak előzetes bejelentéssel, elnökségi jóváhagyással működhetnek. Az Egyesület ezeknek a csoportoknak a működéséért szakmai garanciát vállal, látogatási bizonyítványt ad.

4.1 Kiképzők

A kiképzővé válás feltételeinek meghatározása az elnökség jogköre. A feltételeknek megfeleltek írásban kérelmezhetik az Elnökségtől a sajátélmény oktató, kiképző pszichoterapeuta, vagy szupervizor cím megítélését. A követelményeknek való megfelelés nem vonja maga után automatikusan a cím adományozását. Az Elnökség a követelményeknek való megfelelés és az Egyesület érdekeinek együttes mérlegelése alapján jogosult a kiképzői címek adományozására. A kiképzői címek határozatlan időre szólnak, kivéve, ha a szervezeti és működési szabályzat azt másként nem rendeli. Az adományozott címet az Elnökség saját hatáskörében, illetve az etikai vagy a tanulmányi bizottság javaslatára visszavonhatja. Az Elnökség az alábbi címeket adományozhatja:

-          sajátélmény oktató

-          kiképző pszichoterapeuta

-          szupervizor

4.2 Sajátélmény oktató

A sajátélmény oktató által nyújtott egyéni önismereti terápiát az Egyesület elismeri, más egyesületek és szakmai szervezetek felé igazolja. A sajátélmény oktatói cím határozatlan időre szól.

A sajátélmény oktató cím feltételei:

-         pszichoterapeuta szakvizsga

-         módszerspecifikus integratív hipnoterapeuta cím és integratív pszichoterápiás ráképzés; vagy módszerspecifikus integratív pszichoterapeuta cím

-         5 év folyamatos hipnoterápiás igazolt gyakorlat

-         100 óra igazolt folyamatos csoportos módszerspecifikus szupervízió a képzésben kötelezőn felül

4.3 Kiképző pszichoterapeuta

A kiképző pszichoterapeuta oktatóként részt vehet az Egyesület módszerspecifikus és továbbképzéseiben. Tagja a tanulmányi bizottságnak, és részt vállal annak munkájában. A kiképző pszichoterapeuta cím nem jogosít önálló módszerspecifikus vagy továbbképzés indítására. A kiképző pszichoterapeuta cím nem évül el, kivéve, ha birtokosa legalább 5 éven át nem vett részt az Egyesület képzéseiben, a tanulmányi bizottság munkájában.

A kiképző pszichoterapeuta cím feltételei:

-         sajátélmény oktató cím (kivéve kiképző gyermekpszichoterapeuta címhez)

-         a pszichoterapeuta szakvizsgát követő 5 év szakmai gyakorlat

-         150 óra igazolt csoportvezetői jártasság

-         400 óra módszerspecifikus képzésben eltöltött tanuló vezetői gyakorlat

-         20 óra egyéni módszerspecifikus szupervízió, a képzésben kötelezőn felül

-         2 év igazolt oktatási tapasztalat

-         3 cikk vagy előadás hazai vagy nemzetközi szakmai folyóiratban, rendezvényen

-         2 kiképző javaslata a cím elnyerésére

4.4 Szupervizor

A szupervizor jogosult az Elnökséggel egyetértésben szupervíziós csoportot vezetni, illetve egyéni szupervíziót biztosítani. A szupervizor cím nem évül el, kivéve, ha birtokosa elveszíti kiképző pszichoterapeuta címét. Szupervizor csak olyan személy lehet, aki egyben az Egyesület által adományozott kiképző pszichoterapeuta cím birtokosa is.

A szupervizor cím feltételei:

-         kiképző terapeuta cím

-         100 óra csoportos módszerspecifikus szupervízión eltöltött tanuló vezetői gyakorlat

-         2 cikk vagy előadás hazai vagy nemzetközi szakmai folyóiratban, rendezvényen

-         2 szupervizor javaslata a cím elnyerésére

 

5. §

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁG

5.1. Képviselet

Az Egyesületet harmadik személyek és a hatóságok előtt az elnök, az alelnök, vagy a titkár önállóan képviseli. Az elnök, az alelnök és a titkár képviseleti joga önálló és teljes körű. Az elnök távollétében az Egyesület képviseletére az alelnök, az ő távollétében a titkár, az ő távollétében pedig bármely más - az elnökség határozata által kijelölt - elnökségi tag jogosult minden olyan rendezvényen és olyan tisztség betöltése során, amelyre az Egyesület meghívást kap, amelyen az Egyesületnek meg kell jelennie, vagy amelyen meg kíván jelenni.

5.2. Aláírás

Az Egyesület bankszámlája felett az elnök, az alelnök és a titkár közül bármely két tisztségviselő együttesen jogosult rendelkezni.

Az elnök, az alelnök, és a titkár önállóan jogosult az Egyesület nevében aláírni.

 

6. §

MÓDOSÍTÁSOK

6.1. Kiegészítés, módosítás

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatnak vagy bármely részének módosítására, kiegészítésére, illetve visszavonására az Egyesület közgyűlésén jelenlévő és szavazati joggal rendelkező tagjainak 2/3-os többségű határozata alapján kerülhet sor, feltéve, hogy a közgyűlési meghívóban, az erre vonatkozó napirendi pont feltüntetésre került és hogy ezen közgyűlési meghívóval együtt a tagok megismerhették a módosítani, kiegészíteni, illetve visszavonni javasolt szövegrészeket is.

 

Budapest, 2007. december 1.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a tagok a 2007. december 1. napján tartott közgyűlésen a 3/2007. (12.01.) számú közgyűlési határozattal, az Egyesület korábbi Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával fogadták el, és a közgyűlést vezető, a közgyűlési jegyzőkönyvet vezető, illetve a jegyzőkönyvet hitelesítő tagok az aláírásukkal látták el.

 

_________________

dr. Daubner Béla

a közgyűlés elnöke

__________________

Pap Dávid

jegyzőkönyvvezető

 

______________________

Kőtörő Emese

jegyzőkönyv hitelesítő

Hírlevél feliratkozás

Adja meg nekünk az e-mail címét, és kapcsolatban marad velünk