Alapszabály

A következőkben a 2013.03.08-i közgyűlésen módosított Alapszabállyal ismerkedhet meg. A módosítás az Egyesület székhelyét és vezető tisztségviselőit érintette.

Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya következő:

1. §

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1 Az Egyesület neve

 1.1.1. Az Egyesület neve

Integratív Pszichoterápiás Egyesület

1.1.2. Az Egyesület rövidített neve

IPE

1.1.3. Az Egyesület angol nyelvű neve

Hungarian Association for Integrative Psychotherapy

1.2. Az Egyesület székhelye 

1132 Budapest, Váci út 46/B. 1/1 

1.3. Az Egyesület jogállása

Az Egyesület önálló jogi személy. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezet.

1.4. Az Egyesület közhasznú tevékenysége

Az Egyesület cél szerinti tevékenysége a közhasznú szervezetekről 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában foglalt közhasznú tevékenységek közül a 4. sorszám alatt feltüntetett nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenység.

1.5. Az Egyesület céljai

Az Egyesület szakmai szervezet. Az Egyesület célja a pszichoterápia integrációját szolgáló kezdeményezések felkarolása és koordinálása; szemléletformáló és módszertani kiadványok készítése és terjesztése, az irányzat megismerését és elterjedését segítő szakmai fórumok és találkozások, valamint többszintű oktatási program szervezése.

Az Egyesület célja, hogy olyan szakembereket tömörítsen és képezzen, akik többféle pszichoterápiás módszer elméletét és gyakorlatát integrálva képesek a leghatékonyabb pszichoterápiás intervenció, e hatékonyságot legjobban szolgáló pszichoterápiás kommunikációs stílus és pszichoterápiás közeg, tudatossági szint és fogékonyság megteremtésére.  Az ilyen típusú pszichoterápia elméleti keretéül az integratív multimodális tanulási elmélet szolgál, melyben az integrativitás az jelenti, hogy a szemlélet megkísérli a dinamikus, szimbolikus és viselkedési folyamatok, valamint a módosult tudatállapot lehetőségeinek egyenrangú – az adott tünetek és az egyén sajátosságai szerint alakuló – kezelését. Az integratív multimodális tanulási elméletben a multimodalitás arra vonatkozik, hogy a terápiás beavatkozások minél szélesebb körét tudjuk felhasználni.

Az Egyesület célja az integratív pszichoterápia hazai megismertetése, adaptálása, művelése, fejlesztése, kutatása, alkalmazásában működő szakemberek tömörítése, érdekeinek védelme, szakmai igényeinek képviselete, alap- és továbbképzése, a módszer szakmai hitelének védelme, rangjának képviselése, mind a társszakmák, mind a széles közvélemény előtt. Az Egyesület a Magyar Pszichoterápiás Tanács etikai kódexét és az Európai Pszichoterápiás Egyesület (European Association for Psychotherapy) etikai kódexét saját etikai kódexének ismeri el.

Az Egyesület közhasznú szolgáltatásainak igénybevételére az egyesületi tagokon túlmenően más személyek számára is lehetőséget biztosít, az Egyesület nem zárja ki, hogy ezen szolgáltatásaiból más is részesülhessen, rendezvényein részt vegyen, amennyiben az ahhoz esetlegesen szükséges képesítési feltételeknek megfelel.  

1.6. Az Egyesület másodlagos tevékenysége

Az Egyesület közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azok megvalósításához szükséges mértékben, azokat nem veszélyeztetve, kizárólag másodlagosan vállalkozási tevékenységet végezhet. Az Egyesület másodlagos gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétele az Egyesület teljes bevételének sohasem válhat meghatározó részévé. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott céljaira fordítja.

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében továbbá:

-           nemzetközi tevékenységet folytat;

-           kapcsolatot létesít mindazon állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik a célok megvalósítását;

-           az Egyesület működéséhez szükséges tárgyi és anyagi feltételeket biztosítja;

-           a tagokat érintő szakmai kérdésekben véleményt nyilvánít, illetve védi tagjai érdekeit;

-           biztosítja az integratív pszichológiával foglalkozó szakemberek kiképzését, illetve továbbképzését, valamint megfogalmazza ezen szakemberektől elvárt szakmai követelményeket;

-           figyelemmel kíséri a dinamikus, szimbolikus és viselkedéses pszichoterápiás módszerekkel kapcsolatos hazai és külföldi eredményeket;

-           hazai és nemzetközi szakmai tudományos fórumokon képviselteti magát és önálló rendezvényeket szervez;

-           ösztönzi az integratív pszichoterápiás tevékenységgel kapcsolatos kutatásokat, szakmai megbeszéléseket, publikációkat és elősegíti az ilyen irányú szakközlemények megjelenését és terjesztését;

-           az integratív pszichoterápia alkalmazásához kapcsolódó más szakmákkal és tudományágakkal együttműködést alakít ki, illetve ösztönöz;

-           ápolja a szakmai kapcsolatokat;

-           az egyesület szorgalmazza és elősegíti, hogy tagjai külföldi továbbképzéseken vegyenek részt és tagjai külföldi kollégákat fogadjanak.

1.7. Az Egyesület függetlensége

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól minden tekintetben független, azokat anyagi támogatásban nem részesítheti és azoktól anyagi támogatást nem kaphat. Az Egyesület tisztségviselői egyesületi tevékenységük során politikai nézeteiket nem hangoztathatják, az tevékenységüket nem befolyásolhatja. Az Egyesület sem az országgyűlési képviselői választásokon, sem az önkormányzati képviselői választásokon jelöltet nem állíthat, illetve országgyűlési- és önkormányzati képviselői jelölteket anyagilag nem támogathat.

 

2. §

TAGSÁG

2.1. A tagok

2.1.1. Rendes tag

Az Egyesület rendes tagjává válhat minden olyan magyar és külföldi magánszemély, aki felsőfokú egészségügyi, pszichológusi vagy gyógypedagógusi diplomával, vagy ennek megfelelő külföldi szakmai képesítéssel rendelkezik, továbbá az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely egészségügyi, pszichológusi vagy gyógypedagógusi szakmában tevékenykedik, ha a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja és a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, amennyiben az Egyesület Elnöksége a belépési kérelmét elfogadta és az új tag tagsági díját befizette.

Az Egyesület tagjának felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az Egyesület tagjának felvétele oly módon történik, hogy a titkár a tagot - az elnökségi határozat alapján - az általa vezetett tagnyilvántartásba bevezeti.

2.1.2. Pártoló tag

Az Egyesület kérelemre pártoló tagként felveheti azon természetes személyeket, jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat, akik a rendes tagsági követelményeknek nem felelnek meg, azonban az integratív pszichoterápiás elmélettel és gyakorlattal kapcsolatban érdeklődést mutatnak, az egyesület célkitűzésivel egyetértenek, az Egyesület munkájában részt kívánnak venni, pártoló tagsági díjat fizetnek, illetve az Egyesület céljait anyagi juttatással vagy más módon jelentősen támogatják.

2.1.3. Tiszteletbeli tag

Az Egyesület tiszteletbeli tag címet adományoz azon személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére, akik az Egyesület munkájában nem kívánnak részt venni, de annak céljait anyagi juttatással vagy más módon jelentősen támogatják vagy az Egyesület tevékenységével összefüggő területen kimagasló szakmai tevékenységet fejtenek ki. A tiszteletbeli tagok tagdíj fizetésére nem kötelesek.

Az Egyesület tagjairól, pártoló tagjairól, tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet.

2.2. A tagok jogai

Az Egyesület rendes tagjai a közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek, választhatnak és választhatók az Egyesület bármely tisztségére, jogosultak részt venni az Egyesület minden rendezvényén, javaslatokat és indítványokat tehetnek, és közreműködhetnek az Egyesület munkájában, igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit.

2.3. A tagok kötelességei

A tagok kötelesek:

- az Alapszabályt betartani, az Alapszabályban megfogalmazott feladatok megvalósításában való részt venni,

- a vezető szervek határozatait betartani,

- a szervezeti életben részt venni,

- a vállalt tisztséget a legjobb képességük szerint ellátni

- a szakmai és etikai követelményeket betartani és

- a tagdíjat rendszeresen fizetni.

2.4. A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik:

- a kilépési szándéknak az Elnökség felé történő írásbeli bejelentésével,

- a tagdíjfizetés felszólítás ellenére történő elmulasztásával,

- a tag kizárásával,

- a tag halálával.

Ki kell zárni azt a tagot, aki az Egyesület alapszabályába ütköző tevékenységet folytat, az Egyesület célkitűzésihez méltatlan magatartást tanúsít, különösen, ha képesítéshez kötött tevékenységet engedély vagy képesítés hiányában, vagy az Egyesület szellemiségével nem összeegyeztethető módon folytat. A kizárás az Elnökség hatáskörébe tartozik. Tag kizárása esetén, a kizárásról az elnökség az Egyesület www.integrativ.hu honlapján tájékoztatást helyez el.

 

3. §

AZ EGYESÜLET VAGYONA  ÉS GAZDÁLKODÁSA

3.1. Az Egyesület bevételei

Az Egyesület bevételei a tagdíjakból, a magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok által tett felajánlásokból és az Egyesület tevékenységéből származó bevételekből állnak.

3.2. Tagdíj

Az Egyesület tagjai az Alapszabály szerint tagdíj fizetésére kötelezettek. A tagdíj mértékének megállapítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

3.3. Költségvetés

Az Egyesület vagyonát a jelen alapszabályban foglalt célok megvalósítása érdekében éves költségvetése szerint használja fel. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott célokra fordítja.

3.4. Juttatások

Az Egyesület az Elnökség tagjait, az elnököt, az alelnököt, és a titkárt az Egyesület számára felajánlást teljesítő személyeket, valamint ezek hozzátartozóit - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabályának megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban (azaz az Egyesület által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatásban) nem részesítheti.

3.5. Közhasznúsági jelentés

Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a.) a számviteli beszámolót,

b.) a költségvetési támogatás felhasználását,

c.) az egyesületi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

d.) a cél szerinti juttatások kimutatását,

e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

f.) az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az éves közhasznúsági jelentésbe az Egyesület székhelyén előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Egyesület közleményeit és az éves beszámolóit, a működésével, szolgáltatásainak igénybevételének módjával kapcsolatos információkat az egyesület www.integrativ.hu internetes cím alatt működő honlapján köteles nyilvánosságra hozni.

 

4. §

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, ügyintéző szerve az Elnökség, tisztségviselői az elnök, az alelnök és a titkár.

4.1. Összeférhetetlenségi szabályok

Nem lehet elnökségi tag vagy egyesületi tisztségviselő, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

A közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, továbbá élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli juttatás.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

4.2. A közgyűlés

Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.

4.2.1. Jogkör és funkció

A közgyűlés:

-           megállapítja és módosítja az Egyesület Alapszabályát,

-           a tagok soraiból megválasztja és felmenti az Elnökség tagjait és az Egyesület egyéb tisztségviselőit,

-           dönt az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervei éves beszámolójának elfogadásáról,

-           meghatározza az éves költségvetést,

-           elfogadja az előző évről készített éves beszámolót,

-           elfogadja a közhasznúsági jelentést,

-           meghatározza a tagsági díj mértékét,

-           dönt az Egyesület feloszlásáról vagy más társadalmi szervezettel való egyesüléséről,

-           megállapítja és módosítja az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ).

4.2.2. Összehívás

A közgyűlést az Elnökség szükség szerint (rendkívüli közgyűlés), de évente legalább egyszer, az Egyesület pénzügyi évének lezárását követő száznyolcvan (180) napon belül (éves közgyűlés) köteles összehívni. A rendkívüli közgyűlést az Elnök önállóan is jogosult összehívni. Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli vagy a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza.

4.2.3. Meghívók

Az éves közgyűlés időpontját és helyszínét pontosan tartalmazó meghívót - a napirend megjelölésével és a rendelkezésre álló előterjesztések szövegének megküldésével - a tagok részére postai úton, telefax, elektronikus adatközlő, illetőleg kézbesítő útján kell elküldeni, legalább tizennégy (14) nappal az éves közgyűlés kitűzött időpontját megelőzően.

 

A rendkívüli közgyűlés időpontját és helyszínét pontosan tartalmazó meghívót - a napirend megjelölésével és a rendelkezésre álló előterjesztések szövegének megküldésével - a tagok részére postai úton, telefax, elektronikus adatközlő, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legalább hét (7) nappal a rendkívüli közgyűlés kitűzött időpontját megelőzően.

Nem szükséges külön meghívót küldeni az elnapolt közgyűlés összehívására, ha annak időpontját és helyszínét az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban megjelölték.

A közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti. Az elnök távollétében az alelnök, az alelnök távollétében a titkár elnököl. Az elnök, az alelnök és a titkár távollétében az Elnökség ideiglenes levezető elnököt választ.

A közgyűlés nyilvános.

4.2.4. Határozatképesség

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok ötven százaléka + 1 fő (50 %+ 1 fő) jelen van. Amennyiben a közgyűlés megnyitásakor nem határozatképes, a közgyűlést el kell napolni, a megismételt közgyűlést azonos napirenddel az eredeti közgyűlés megnyitásától számított egy (1) óra elteltével kell megkezdeni. A megismételt közgyűlés – függetlenül a megjelent tagok számától – határozatképes abban az esetben, amennyiben erről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.

4.2.5. Szavazás

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, kézfenntartással és - kivéve ha jogszabály kifejezett rendelkezése, az Egyesület Alapszabálya vagy az SZMSZ ettől eltérő többséget kíván meg - egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnök titkos szavazást rendelhet el, illetőleg legalább tíz (10) tag kérése esetén az elnök köteles titkos szavazást elrendelni.

4.2.6. Jegyzőkönyv

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételéről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

- a közgyűlés időpontját és helyét,

- a közgyűlés ülésein elhangzottak lényegét,

- a közgyűlési ülésen szavazásra bocsátott előterjesztéseket,

- az egyes szavazások eredményét a döntést támogatók és ellenzők számarányának feltüntetésével,

- a közgyűlés határozatait szó szerint (határozat tartalma és hatálya).

A közgyűlés tagjai közül jegyzőkönyv hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezetője és a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá.

A közgyűlési ülések jegyzőkönyveit az Egyesület székhelyén kell tárolni, oly módon, hogy a közgyűlés által hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A közgyűlési ülés jegyzőkönyvét az Egyesület székhelyén előzetes egyeztetés alapján az érintettek megtekinthetik. A közgyűlés határozatairól az Egyesület tagjai a közgyűlést követő 3 napon belül e-mailben kapnak értesítést, továbbá a közgyűlés határozatait azok meghozatalától számított 8 napon belül az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés bárki számára előzetes egyeztetés alapján az Egyesület székhelyén lehetséges.

4.3. Az Elnökség és a tisztségviselők

4.3.1. Ügyintéző szerv

Az Egyesület állandó vezető ügyintéző szerve a hat (6) tagból álló Elnökség. Az Elnökség tagjait a közgyűlés választja meg. A megválasztott elnökségi tagok közül kerül megválasztásra az elnök, az alelnök és a titkár.

Az elnökségi tagok és az egyesületi tisztségviselők jelölésére és választására vonatkozó részletes szabályokat az SZMSZ tartalmazza.

4.3.2. Megbízatás

Az elnök, valamennyi elnökségi tag és tisztségviselő megbízatása három (3) éves időtartamra szól, annak a közgyűlésnek a napjától kezdődően, amelyen megválasztották. Az elnök, valamennyi elnökségi tag és tisztségviselők ezen tisztségükben újraválaszthatók.

4.3.3. Lemondás

Bármely elnökségi tag vagy tisztségviselő az elnöknek címzett írásbeli nyilatkozattal lemondhat tisztségéről. Ha a nyilatkozatból más nem tűnik ki, a lemondás a nyilatkozat címzett által történő kézhezvételétől válik hatályossá. A lemondás érvényességéhez nem szükséges, hogy azt az Elnökség elfogadja. Az elnöki tisztség megüresedése esetén az elnöki tisztséget az új elnök megválasztásáig az alelnök tölti be. Bármely más tisztség megüresedésekor a tisztséget az elnökség többségi határozatával az új tisztségviselő megválasztásáig ideiglenesen betöltheti.

4.3.4. Díjazás

 

Az Elnökség tagjai és tisztségviselők a közgyűlés határozata alapján díjazásban részesülhetnek, melyen túlmenően az Egyesület nevében végzett tevékenységükkel összefüggésben felmerült igazolt költségeiket az Egyesület - az Elnökség határozata alapján - megtérítheti.

4.4. Az Elnökség működése

4.4.1. Jogkör és funkció

Az Elnökség gondoskodik az Egyesület céljainak megvalósításáról, dönt az Egyesület vagyonának, ezen célokkal összehangolt, megfelelő felhasználásáról, gondoskodik továbbá a célok eléréséhez szükséges személyi és anyagi feltételek meglétéről és ellátja a szükséges irányítási feladatokat.

Az Elnökség dönt a hazai és nemzetközi szervezetekbe történő tagdelegálásról, valamint szakmai konferenciákon és rendezvényeken az Egyesületet képviselő tag személyéről.

Az Elnökség dönt az Egyesület képzési struktúrájának megállapításáról, kialakításáról az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában részletesen körülírtak szerint.

Az Elnökség dönt az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységének megkezdéséről és folyamatosan ellenőrzi azt.

4.4.2. Összehívás

Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer ülésezik. Az elnökség üléseit az Egyesület elnöke, alelnöke vagy az Elnökség bármely két (2) tagja hívhatja össze, az általuk meghatározott időpontra és helyszínre. Az ülés időpontját, helyszínét és napirendjét tartalmazó meghívót az elnökségi tagok részére postai úton, telefax, elektronikus adatközlő, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legalább hét (7) nappal az ülés kitűzött időpontját megelőzően. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

4.4.3. Határozatképesség és szavazás

Az elnökségi ülés határozatképes, ha az Elnökség tagjainak legalább ötven százaléka + 1 fő (50 %+1 fő) jelen van. A határozatképes Elnökség gyakorolhatja az Elnökség minden jogkörét. Az Elnökség tagjai nyílt szavazással határoznak. Az Elnökség a jelenlévők egyszerű többségének szavazatával dönt.Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

4.4.4. Jegyzőkönyv

Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyvre a közgyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadóak. Az Elnökség munkarendjét és feladatmegosztását maga állapítja meg.

A elnökségi ülések jegyzőkönyveit az Egyesület székhelyén kell tárolni, oly módon, hogy az elnökség által hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A jegyzőkönyvet az Egyesület székhelyén előzetes egyeztetés alapján az érintettek megtekinthetik. Az elnökség döntéseiről az Egyesület tagjai az egyes elnökségi üléseket követő 3 napon belül e-mailben kapnak értesítést, továbbá az elnökség döntéseit azok meghozatalától számított 8 napon belül az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

 

4.5. Az elnök

Az elnök irányítja az Elnökség munkáját, gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az Egyesület feladatainak elvégzéséről. Az elnök felelős az Elnökség éves beszámolójának és költségvetési javaslatának elkészítéséért. Az elnök feladatait akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az alelnök, annak akadályoztatása esetén a titkár látja el. Az elnök az elnökség két ülése közötti időszakban a titkárral egyetértésben intézkedik a halaszthatatlan ügyekben.

4.6. A titkár

Vezeti az Egyesület operatív tevékenységét. A titkár az elnökség két ülése közötti időszakban az elnökkel egyetértésben intézkedik a halaszthatatlan ügyekben. Előkészíti a vezetőségi ülések napirendjére tűzött ügyeket. Jegyzőkönyvet vezet az elnökségi ülésekről. A titkár az SZMSZ-ben foglalt szabályok szerint kezeli az Egyesület pénztárát, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, illetve szükség szerint, de legalább negyedévente és a közgyűléseket megelőzően beszámol az elnökségnek az Egyesület operatív tevékenységéről.

4.7. A bizottságok

Az Elnökség egyes feladatok ellátására a tagok közül állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre, illetve azzal külső személyeket megbízhat, illetve alkalmazhat. A megbízottak, alkalmazottak díjazását az Elnökség az éves költségvetés keretei között jogosult megállapítani.

4.8. A felügyelő szerv

Figyelemmel azon tényre, hogy az Egyesület éves bevétele előreláthatólag nem fogja meghaladni az 5.000.000,- Ft-ot azaz Ötmillió forintot, felügyelő szerv az Egyesületnél nem működik.

 

5. §

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

5.1. Az Egyesület képviselete

Az Egyesületet harmadik személyek és a hatóságok előtt az elnök, az alelnök, vagy a titkár önállóan képviseli. Az elnök, az alelnök és a titkár képviseleti joga önálló és teljes körű. Az elnök távollétében az Egyesület képviseletére az alelnök, az ő távollétében a titkár, az ő távollétében pedig bármely más - az elnökség határozata által kijelölt - elnökségi tag jogosult minden olyan rendezvényen és olyan tisztség betöltése során, amelyre az Egyesület meghívást kap, amelyen az Egyesületnek meg kell jelennie, vagy amelyen meg kíván jelenni.

5.2. Az Egyesület bankszámlája

Az Egyesület bankszámlája felett az elnök, az alelnök és a titkár közül bármely két tisztségviselő együttesen jogosult rendelkezni.

5.3. Az aláírási jog

Az elnök, az alelnök, és a titkár önállóan jogosult az Egyesület nevében aláírni.

 

6. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. A közhasznú jogállás

Az Egyesület a közhasznú jogállást a Fővárosi Bíróság általi, közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétellel szerzi meg.

6.2. Egyéb rendelkezések

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2013. március 08.

 

Az Alapszabályt a tagok a 2013. március 08. napján tartott közgyűlésen a .............. számú közgyűlési határozattal, az Egyesület korábbi Alapszabályának módosításával fogadták el, és a közgyűlést vezető, a közgyűlési jegyzőkönyvet vezető, illetve a jegyzőkönyvet hitelesítő tagok az aláírásukkal látták el.

 

 

_________________

dr. Daubner Béla

a közgyűlés elnöke

__________________

Szabó Lili

jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

 

______________________                                      ______________________

Daubner Eszter                                                       Dr. Tessely Karolina

jegyzőkönyv hitelesítő                                                 jegyzőkönyv hitelesítő

 

Hírlevél feliratkozás

Adja meg nekünk az e-mail címét, és kapcsolatban marad velünk