Képzési rend Érvényes: 2022.09.22.-től

Érvényes: 2022-09-22

Érvényes: 2022. 09. 22-től 

 

A Képzési Rend szabályai összhangban vannak az egészségügyre, oktatásra, felnőttképzésre vonatkozó jelenlegi magyar törvényi szabályozással, valamint a Pszichoterapeuták Etikai Kódexével, a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexével és az Integratív Pszichoterápiás Egyesület Etikai Kódexével.

 

I. Bevezető

Az integratív pszichoterápia elméleti és módszertani háttere

Az integratív pszichoterápia olyan páciensek terápiája során használt pszichoterápiás módszer, amely a terápiás kommunikációt a módosult tudatállapot hasznosításával, és egy adott terápiás feladatra alkalmazható számos pszichoterápiás módszer felhasználásával kívánja megvalósítani. A módszer lényege az integratív szemlélet, mely elsősorban módszertani, technikai, másodsorban elméleti síkon nyilvánul meg. A technikai síkon ez egy adott mentális és/vagy viselkedéses problémára, illetve pszichoterápiás célkitűzésre, feladatra alkalmazható több, a nemzetközi és hazai irodalomban is hatékonynak ítélt módszer ötvözését jelenti, függetlenül azok elméleti hátterének különbözőségétől.

Az integratív pszichoterapeuta több pszichoterápiás módszer elméletét és gyakorlatát integrálva képes a hatékony pszichoterápiás intervenció, e hatékonyságot legjobban szolgáló pszichoterápiás kommunikációs stílus és pszichoterápiás közeg, tudatossági szint és fogékonyság megteremtésére. Az ilyen típusú pszichoterápia elméleti keretéül az integratív multimodális tanulási elmélet szolgál, melyben az integrativitás azt jelenti, hogy a szemlélet megkísérli a dinamikus, szimbolikus és viselkedési folyamatok, valamint a módosult tudatállapot lehetőségeinek egyenrangú – az adott tünetek és az egyén sajátosságai szerint alakuló – alkalmazását. Az integratív multimodális tanulási elméletben a multimodalitás arra vonatkozik, hogy a terápiás beavatkozások minél szélesebb körét tudjuk felhasználni harmonikusan és eredményesen.

Emberkép: Ugyanakkor az integratív pszichoterápia feltételez egy minden terápiás elméletben közös, általános emberképet, az egyén belső folyamatainak egy általánosan elfogadott szemléletét. Az integratív szemlélet alapelve szerint az ember belső folyamatainak leírását célul kitűző különböző elméletek, iskolák, egyetlen, közös tartalmat írnak le különféle absztrakciós szinteket képviselő személyiségmodellek keretében, ezen modellek terminológiáját használva, ezért kitűzött célja és eszköze a hasonlóságok keresése, a szakkifejezések egymás nyelvére történő lefordítása, az egyes betegek problémáinak konceptualizálására leginkább alkalmas modellek alkalmazása és integrálása.

Integratív pszichoterápia a Katathym Imaginatív Pszichoterápiára (KIP), az ego-state terápiára, a hipnoanalízisre, az NLP és hipnobehaviorális módszerekre épít. Módszerspecifikus szinten a képzés a fentieken túl ráképzésként a kognitív viselkedésterápia és az asszertív kommunikáció modul elemeivel egészül ki.

Tudatállapotok: Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület emberképében és pszichoterápiás gyakorlatában fontos szerepet kap a tudatállapotok és módosult tudatállapotok pszichoterápiás felhasználása. 

A pszichiáter szakvizsgával vagy klinikai szakpszichológus szakvizsgával nem rendelkezők számára az integratív terapeuta cím megszerzéséhez szükséges az egyesület által szervezett „Személyiséglélektan és pszichopatológia” előkészítő szeminárium elvégzése (külön díjazás fejében), vagy egyetemi pszichoterapeuta képzés propedeutikai képzése.

 

Élmény feldolgozás: Fontosnak tartjuk a módosult tudat állapotban átélt élmény átdolgozását és összekapcsolását a mindennapi realitással és a személyiség aktuális működésével, melynek során kiemelten fontos a beteg belátókészségének és terhelhetőségének figyelembevétele. Ebben a kiemelten fontos törekvésünkben a kognitív - viselkedés terápiás elemeket és az asszertív kommunikációt is használjuk.

 

II. Általános szabályok

 

Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület (továbbiakban IPE) Integratív terapeutákat és Integratív pszichoterapeutákat képez.

A képzés modulrendszerű. Az Integratív Terapeuta/Pszichoterapeuta cím megszerzéséhez szükséges az 1., 2., 3., 4., 5- ös számú modulok maradéktalan teljesítése.

A képzésbe lépés speciális feltételei

    1. Minimum orvos, fogorvos, okleveles pszichológus diploma, valamint
    2. 250 óra önismeret (vagy annak folyamata), amelyet kiképző pszichoterapeuta vezetett, egyesület központi titkársága vagy tanulmányi bizottsága által igazolva, akkreditált képzőhelytől.
    3. Továbbá olyan gyakorlati munka, ahol kliensekkel dolgozik a jelentkező, a saját kompetenciahatárainak megfelelően.
    4. A pszichiáter szakvizsgával vagy klinikai szakpszichológus szakvizsgával nem rendelkezők számára az integratív terapeuta cím megszerzéséhez az egyesület által szervezett előkészítő szeminárium „Személyiséglélektan és pszichopatológia” modul elvégzése szükséges (külön díjazás fejében).

A képzésbe lépéskor a képzésbe lépő személy Tanulmányi Előrehaladási Ív (1.számú melléklet) nevű nyomtatványt kap, melyen a képzési részegységeinek teljesítését dokumentálni szükséges.

Az IPE írásbeli képzési szolgáltatási szerződést köt a kiképzővel, mely tartalmazza a kiképző jogait és kötelességeit, a minőségbiztosítás követelményeit.

Az IPE írásbeli felnőttképzési szerződést köt a képzésbe lépővel. A felnőttképzési szerződés tartalmazza a képzési egység célját, módszereit, helyét, idejét, díját (mely tartalmazza az óradíjakat, a vizsgadíjat, adminisztrációs és nyilvántartási költségeket, az írásos tananyagok árát), a hiányzás elfogadható mértékét.

A képzésbe lépő, a képzési célnak megfelelő feltételek figyelembevételével szabadon választja meg a kiképzőt, akinél adott modulban tanulni szeretne.

Egy képzési óra időtartama 45 perc.

A képzésből való elfogadható hiányzás maximuma – a képzési előfeltételi és képzési szakaszokban külön-külön – az óraszám 10%-a, függetlenül a hiányzás indokától.

A képzésbe lépés feltétele az IPE tagságába való belépés, mely a honlapon keresztül, elektronikus módon történik, a „Belépési Kérelem” űrlap kitöltésével, (https://integrativ.hu/tagsag), melynek elfogadásáról az Elnökség dönt. A tagság a tagdíj befizetésének beérkezésétől kezdődik.

A képzésben lévők eredeti végzettségüknek megfelelően „Integratív pszichoterapeuta”, illetve „Integratív terapeuta” képzettséget szerezhetnek az alábbiak szerint:

·      Integratív terapeuta

Integratív terapeuta végzettséget szereznek azok az orvosok, fogorvosok, okleveles pszichológusok, klinikai és mentálhigiéniai és egyéb szakvizsgával rendelkező pszichológusok, akik az integratív terápiás képzést elvégezték, de nem járnak pszichoterapeuta szakképzésbe, illetve nem rendelkeznek pszichoterapeuta szakvizsgával. Ők a megszerzett tudásukat kizárólag a saját szakmájuk kompetenciahatárain belül alkalmazhatják.

Felhívjuk az integratív terápiás képzéseink résztvevőinek, illetve a jövőben jelentkezni vágyóknak a figyelmét a vonatkozó jogszabályokra, miszerint a képzésben megszerezhető címekkel járó tevékenységet az aktuálisan érvényes jogszabályok szabályozzák:

Pszichoterápiát, és így integratív pszichoterápiát - egészségügyi szolgáltatás keretén belül - csak a módszerben képzett, pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező folytathat.

 

·      Integratív Pszichoterapeuta

Integratív Pszichoterapeuta végzettséget szerez az, aki klinikai szakpszichológus és/vagy szakorvosi képzettsége után a pszichoterapeuta szakvizsgát megszerezte, így a tanultakat önálló pszichoterapeutaként használhatja, engedélyének megfelelően.

 

A képzés menete

Az Integratív Pszichoterapeuta/Terapeuta képzés összesen 120 óra gyakorlatorientált elméleti képzésből, 80 óra csoportos szupervízióból, és 20 óra egyéni sajátélményből áll. (Továbbá egyesület által kiállított, kiképző pszichoterapeuta által vezetett 250 óra önismeret igazolása kötelező!)

1. modul - Személyiséglélektan és pszichopatológia

Pszichiáter vagy klinikai szakpszichológus szakvizsgával nem rendelkezők számára szükséges a Személyiséglélektan és pszichopatológia modul elvégzése és sikeres vizsga tétele, vagy bármely egyetemi pszichoterapeuta képzés propedeutika fázisának igazolt teljesítése.

2. modul - Önismeret

250 óra igazolt, az adott módszer kiképző pszichoterapeutája által vezetett, egyéni vagy csoportos önismeret a Pszichoterápiás Tanács Szövetség által elfogadott képzőhelytől. (A képzőhelyek listáját a 3. számú melléklet tartalmazza.) Egyesületünk javasolja, hogy az önismereti folyamat részben vagy egészben csoportos módszer legyen. A kiképző által nyújtott tanúsítvány önmagában nem elegendő! Az adott módszerspecifikus egyesület tanulmányi bizottsága, vagy központi titkársága által kiállított hivatalos igazolást tudjuk elfogadni.

 

3. modul - Sajátélmény

A 20 óra sajátélmény tartalmi és technikai feltételei:

A sajátélmény modul célja a módszer megismerése, minél több technika önmagán való megtapasztalása, ami közben önismereti munka is folyik. Minden óra a terápiás órát mintázza. Fontos, hogy a tanult módszerek (KIP, hipnoanalízis, ego-state, NLP, hipnobehaviorális kezelés, kognitív vezetés) személyes átélésre, és a megélt élmények terápiás feldolgozásra kerüljenek. A 20 óra végén a sajátélmény oktató visszajelzést ad a képzésben levő 20 órás terápiás munkájáról, és ha szükséges javaslatot tesz a még átdolgozásra váró önismereti folyamatokról.

Az óradíj: legalább a kiképző terapeuta pszichoterápiás óradíja.

A sajátélmény modul 20 külön alkalom, az órák nem tömbösíthetők. Maximum a 20 óra 10%-a, azaz két alkalom tartható online keretek között, a többi személyes jelenléttel folyik.

Az IPE sajátélmény oktatói jogosultak a 20 óra sajátélmény nyújtására. Felelősek a modul lebonyolításáért, külön szerződés alapján szervezik és bonyolítják azt.

Az első három modult célszerű az elméleti modul megkezdése előtt elkezdeni, de egymással és az elméleti és gyakorlati modullal párhuzamosan is végezhetők.

4. modul - Elméleti modul

A 120 órás elméleti modul 40 óra csoportos sajátélményből, 20 óra elméleti szemináriumból, és 60 óra módszerdemonstrációból áll, mely videóbemutatással és/vagy egyéni jelentkezők segítségével történő élő demonstrációval történik.

 

A 120 órás elméleti modul tartalma, részletes tematikája:

×        Integratív pszichoterápiás alapok

×        A módosult tudatállapot, a hipnobehaviorális eljárások

×        A neurolingvisztikus pszichoterápia (NLPt)

×        Ego-state és hipnoanalitikus technikák

×        Katathym képélmény (KIP)

×        Integratív módszerkombinációk

×        Összesen 120 óra

A tanulást a résztvevők rendelkezésére bocsátott írásos tananyag, esetleírások, valamint video (integratív pszichoterápiás felvétel), csoportos imagináció és alkalmi bemutatás segíti.

Az elméleti modul kimeneti követelményei: a 120 óra elméleti képzés folyamán a képzésben levőknek 2 rövid írásbeli beszámolót kell írniuk, és egy részletesebb dolgozatot, melyben a tanultak gyakorlati alkalmazásáról számolnak be.

 

5. modul - Szupervízió

A 80 órás csoportos szupervízió tartalmi és technikai feltételei:

A kötelező 80 órás csoportos szupervízió lehetőség szerint zárt csoportban történik, és lehetőleg 5 óránál nem hosszabb egy-egy csoportos alkalom. Eleinte nagyobb hangsúlyt kapnak a technikai, diagnosztikus problémák, a pszichoterápiás keretek átbeszélése, de a szupervízió második felében egyre több önismereti elem (nem kritika) megjelenése elvárt a szupervíziós munkában. A szupervízor segíti a szupervíziós folyamatban a szakvizsga szintű záródolgozat megírását is.

A dolgozat szupervízor általi elfogadása után tekinthető befejezettnek a 80 órás csoportos szupervízió. Amíg a jelölt dolgozatát a szupervízor nem fogadja el, a szupervízió nem teljesített.

A szupervízor meghosszabbíthatja a 80 órás szupervíziót, ha ennek szükségét látja, és ezt a képzésben levővel személyesen megbeszéli. A jelöltnek legalább 3 esetet kell elfogadhatóan bemutatnia a szupervízió folyamatában. A szupervízornak visszajelzést kell adnia az esetismertetésekről minden alkalommal, és kikérni erről a csoporttagok véleményét is.

A csoportos szupervízió óradíja a szupervízor mindenkori pszichoterápiás óradíjának kétszerese, mely a csoporttagok között egyenlő arányban oszlik el.

Az IPE szupervízorai jogosultak a képzés részét képező szupervíziót nyújtani. Felelősek a modul lebonyolításáért, külön szerződés alapján szervezik és bonyolítják azt.

A vizsgára bocsáltás feltételei

Mind az Integratív pszichoterapeuta, mind az Integratív terapeuta címet szerzők a képzés végén záróvizsgát tesznek, melynek módja a záródolgozat beadása. A záródolgozat kidolgozásában és terjedelmében hasonló a pszichoterápiás szakvizsga dolgozatához. A követelmények részletes ismertetését jelen képzési rend 2.számú melléklete tartalmazza. A záródolgozatot a hallgató szupervízora és egy független bíráló (aki az IPE kiképzője) értékeli.

A záróvizsgára bocsátáshoz szükséges, hogy a jelölt a képzés összes feltételének eleget tegyen, az elméleti modul utolsó napjától számított 5 éven belül. Ezt a Tanulmányi Előrehaladási Ív IPE titkárságára történő eljuttatásával igazolja.

A Tanulmányi Előrehaladási Ívén a 120 órás elméleti képzés elvégzése és az előírt feladatok teljesítése után a hallgató a tanfolyami kiképzőtől igazolást kap. Ugyanezen az előrehaladási íven igazolja a szupervízor és a sajátélmény oktató a 80 óra csoportos szupervízió és követelményeinek, valamint a 20 óra sajátélmény teljesítését. A hallgató feladata, hogy az igazolást a megfelelő személyekkel kitöltesse, majd a záródolgozat leadásakor többi iratával az Egyesület titkársághoz eljuttassa. Ez a Tanulmányi Előrehaladási Ív a szupervízió, illetve a sajátélmény külső szervezet számára történő igazolására nem alkalmas, csak egyesületi belső használatra való! Akinek külső szervezet felé kell igazolnia elvégzett szupervízióját vagy önismeretét, az ezt kérje külön szupervízorától, kiképzőjétől, sajátélmény oktatójától.

Vizsga

Szakvizsga szintű eset bírálata: első bíráló mindig a szupervízor, aki véleményét írásban rögzíti, amit a jelölt megkap. A dolgozat a 2. számú mellékletben leírt feltételekkel kerüljön beadásra. A bíráló alaposan ismertesse a dolgozat hiányosságait és elvárásait (ha elsőre nem fogadta el), amiket a jelöltnek teljesíteni kell ahhoz, hogy elfogadásra kerüljön dolgozata. A cél, hogy olyan dolgozat szülessen a szupervíziós folyamat végére, amely tükrözi a terapeuta integratív szemlétét és kompetenciáinak magas fokát. Amennyiben a javítás után továbbra sem tartja elfogadásra alkalmasnak a dolgozatot a két független bíráló közül az egyik, úgy az IPE Tanulmányi Bizottsága javaslatára az Elnökség harmadik bírálót kér fel.

 

Szóbeli vizsga: a téli és a nyári vizsgaidőszakban egy-egy előre kijelölt napon az eset védése 3 fős eseti vizsgabizottság előtt. A vizsgabizottság tagjait a Tanulmányi Bizottság ajánlására az IPE Elnöksége jelöli ki.

IV. Oktatók

Az IPE által előírt követelményeket teljesítő integratív terapeuta vagy integratív pszichoterapeuta írásban kérelmezheti az elnökségtől a sajátélmény oktató, a kiképző pszichoterapeuta és a szupervízori cím megítélését. A követelményeknek való megfelelés nem vonja maga után automatikusan a cím adományozását, mivel az IPE elnöksége a követelményeknek való megfelelés és az IPE szempontjainak együttes mérlegelése alapján dönt az oktatói címek adományozásáról. Bár az egyes oktatói címek határozatlan időre szólnak, időszakos megújításuk szükséges, az IPE TB s elnöksége felhívása alapján (4 évente legalább 2 IPE mesterképzés elvégzésének igazolásával). Az egyes oktatói címeket az elnökség az etikai vagy a tanulmányi bizottság javaslata alapján visszavonhatja.

Az elnökség az alábbi oktatói címeket adományozhatja:

1.     Sajátélmény oktató

2.     Kiképző integratív pszichoterapeuta

3.     Szupervízor

 

Sajátélmény oktató cím követelményei

1.     Pszichiáter szakorvos vagy klinikai szakpszichológus szakvizsga

2.     Integratív terapeuta vagy integratív pszichoterapeuta cím

3.     Integratív terápiás/ integratív pszichoterápiás gyakorlat és szupervízió IPE szupervízornál (A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy mióta dolgozik a jelölt a módszerrel és kihez jár szupervízióba.)

4.     Legalább két kiképző IPE szupervízor javaslata a sajátélmény oktató cím elnyerésére

IPE sajátélmény oktatói munkára jogosít.

 

Kiképző integratív pszichoterapeuta cím követelményei

1.     Pszichoterapeuta szakvizsga

2.     IPE sajátélmény oktató cím

3.     legalább 5 év integratív pszichoterápiás szakmai gyakorlat

4.     2 cikk vagy előadás hazai vagy nemzetközi szakmai folyóiratban, rendezvényen

5.     Legalább két kiképző-szupervízor integratív pszichoterapeuta javaslata a kiképző integratív pszichoterapeuta cím elnyerésére

A kiképző integratív pszichoterapeuta cím önismereti és sajátélmény oktatói munkára jogosít.

 

Kiképző-szupervízor integratív pszichoterapeuta cím követelményei

1.     kiképző integratív pszichoterapeuta cím

2.     legalább 7 év integratív pszichoterápiás szakmai gyakorlat

3.     100 óra csoportos IPE módszerspecifikus szupervízión eltöltött tanuló szupervízori gyakorlat

4.     2 cikk vagy előadás hazai vagy nemzetiközi szakmai folyóiratban, rendezvényen

5.     Legalább két kiképző-szupervízor integratív pszichoterapeuta javaslata a kiképző-szupervízor integratív pszichoterapeuta cím elnyerésére (akiknél a cím elnyeréséhez szükséges gyakorlat végzése történt).

A kiképző-szupervízor integratív pszichoterapeuta cím egyéni / csoportos szupervízióra, önismereti képzésre és sajátélmény oktatói munkára jogosít.

 

A sajátélmény oktatói, a kiképző integratív pszichoterapeuta és a kiképző-szupervízori integratív pszichoterapeuta kinevezést a Tanulmányi Bizottság előterjesztésére az IPE elnöksége hagyja jóvá.

A kiképző-szupervízor integratív pszichoterapeuta címmel rendelkező indíthat önálló integratív pszichoterapeuta/terapeuta képzést, ha azt a Tanulmányi Bizottság előterjesztésére az IPE elnöksége jóváhagyja. A sajátélmény oktatói, a kiképző integratív pszichoterapeuta és a szupervízori kinevezést a Tanulmányi Bizottság előterjesztésére az IPE elnöksége hagyja jóvá.

 

A minőség biztosítása érdekében a képzések kizárólag az egyesület központi irányításával zajlanak.

 

Budapest, 2022. szeptember 22.

 

 

1. számú melléklet

 

Tanulmányi Előrehaladási Ív

 

 

Igazolom, hogy ………………………………………………………… az Integratív Pszichoterápiás Egyesület 120 órás integratív pszichoterapeuta/integratív terapeuta módszerspecifikus képzésének elméleti modulját teljesítette és erről sikeresen vizsgát tett.

 

Kelt: …………………………..

 

                                                            ....................................................................................

                    Kiképző neve,                                                                   aláírása

 

 

Három terápiás esetleírását írásban teljesítette és szupervízió során sikeresen bemutatta. A 80 órás csoportos szupervíziót teljesítette.

 

Kelt: …………………………..

 

                                                            ....................................................................................

                 Szupervízor neve,                                                                aláírása

 

 

Igazolom, hogy a 20 óra sajátélmény teljesítette.

 

 

Kelt: …………………………..

 

                                                            ....................................................................................

            Sajátélmény oktató neve,                                                           aláírása

 

 

 

2. számú melléklet

 

A záródolgozat tartalmi és formai követelményei

 

Anonimitás:

Az anonimitás teljesülése érdekében a dolgozatban nem szerepelhetnek konkrét kezelési időpontok, helyszínek, a páciens/kliens személyes adatai, neveket, helyszíneket, minden egyéb más azonosításra alkalmas adatot maszkolni szükséges.

 

Formai követelmények:

-       Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság, 1,5 sortávolság

-       A záródolgozat törzsszövegének terjedelme minimum 30, maximum 45 oldal. A törzsszövegbe nem tartozik bele a tartalomjegyzék, a személyes bevezető, az irodalomjegyzék, a köszönetnyilvánítás és a mellékletek.

 

-       A dolgozat felépítése:

-       Címoldal: a jelölt neve, a dolgozat címe, elméleti kiképzőjének, sajátélmény oktatójának és szupervízorának a neve és a dolgozat megírásának éve szerepeljen rajta. (Lásd a mintán, alul.)

-       Rövid személyes bemutatkozás

-       Tartalomjegyzék

-       Elméleti áttekintés

-       Az esettanulmány, tartalmi egységekre tagolt módon. (A tartalomjegyzékben szerepeljenek a fejezetcímek!)

-       Irodalomjegyzék

-       Az önismeret igazolása

-       Az oktatók által aláírt Tanulmányi Előrehaladási Ív

-       Az 1-es (pszichopatológia) modul elvégzésének igazolása (akik számára ez követelmény)

 

Tartalmi követelmények:

A záródolgozatban személyes jelenléttel történő terápiás folyamat kerülhet bemutatásra. Teljes egészében online keretek között zajló terápiás folyamat nem elfogadható. Amennyiben online terápiás szakasz vált szükségessé, szükséges annak indoklása, ill. az online terápia specifikumainak bemutatása szükséges.

 

1.     Személyes bemutatkozás, bevezető: a hallgató néhány sorban mutatkozzon be, hol dolgozik, milyen pozícióban, mi a végzettsége, milyen módszerekben képződött. Néhány mondatban foglalja össze, hogy számára mit jelent az integratív módszer. Terjedelme maximálisan 1 oldal.

2.     Elméleti áttekintés: mely tartalmazza az integratív módszer elméleti hátterét és az adott patológiához kapcsolódó szakirodalmi áttekintést is. A szakirodalmi forrásokra a szövegben hivatkozni kell és fel kell őket tüntetni az Irodalomjegyzékben. Terjedelme a törzsszöveg egyharmadát nem haladhatja meg.

3.     Szakemberhez kerülés körülményei, indoka. A páciens/kliens bemutatása, első interjú, első benyomások, jelen panaszok. A terápia kontextusának megjelenítése, anamnézis. Az első interjú és a benyomásaink összefoglalása.

4.     Diagnózis, differenciáldiagnózis, a személyiség színvonala – minden esetben szükséges!!!

5.     Terápiás terv, cél, szerződés

6.     A terápiás folyamat ismertetése. Ennek során a módszertani jártasság bemutatása: módosult tudatállapot létrehozása, az egyes integratív módszerek, technikák használatának bemutatása. Szó szerint jegyzőkönyvezett ülésrészlet(ek) is szerepeljenek a dolgozatban.

7.     A terápiás folyamat lezárása. Ha még nem lezárt folyamat: az eddig elért eredmények összegzése, a jelen helyzet bemutatása, további terápiás terv, célok.

8.     Összefoglalás: a terápia eredményei, terápiás hatótényezők, reflexiók a folyamatra.

 

Javaslatok pszichoterápiás esettanulmány elkészítéséhez

 

Összeállította: Dr. Daubner Béla

 

A pszichoterápiás esetleírásnak tartalmaznia kell az egyediben az általánosíthatót és eleget kell tenni a Bálint Mihály által megfogalmazott pszichológiai rekonstruálhatóság elvének. Ez azt jelenti, hogy az eset referálásakor a referátumot hallgatók vagy az esetet olvasók számára lehetővé kell tenni azt, hogy a referált páciens mintegy „megjelenjen előttük”, azaz az eset pszichológiailag rekonstruálhatóvá váljon a tünet kialakulása, a betegséglefolyás és a terápia ismertetett mozzanatain keresztül. Ennek az a következménye, hogy az eset bemutatása mindig egy adott pszichológiai rendszerben, mint kontextusban történik. Az eset bemutatónak jogában áll a kontextus megválasztása. Ez azt implikálja, hogy az eset olvasóinak, hallgatóinak és bírálóinak e kontextust el kell fogadniuk, és minden észrevételük csak akkor releváns, ha ezt a választott kontextus keretein belül teszik.

Elméleti bevezető

Az integratív szemlélet tükröződése a jelölt által választott elméleti keretrendszerben. Milyen elméleti szempontok vezetik a jelöltet abban a döntésében, hogy az adott esetben integratív szemléletben dolgozzon?

A kontaktus létrejötte

Hogyan jelentkezett a páciens, ki ajánlotta és miért a terapeutát? Mit tud és honnan a beteg a terapeutáról? A terapeuta fantáziája a betegről. Ha valamiért fontos, miért? Kire emlékezteti a terapeutát a beteg?  A bejelentkezés módja. Ha telefonon, a telefonhívás körülményei. a beteg hangja, stílusa, hangszíne stb. A létrejött áttételi érzések.

Az első reális kontaktus

A páciens pontos megfigyelése. Az impressziók pontos leírása, amiket a páciens a terapeutába kelt megjelenésével, kommunikációjával, manővereivel stb. (beszéd, kézfogás, alak, öltözködés, mimika, visszafogott vagy tapadó viselkedés stb.). Miért jött hozzánk? A p. a terapeutát hogyan választotta? Ki ajánlotta? Volt-e már terápiában, kinél, ott hogyan alakult? Miért nem folytatta ott? A szimptómák nagyon alapos, precíz felvétele /ha kell megszakítani az áradatot/. Mi(k) a panasz(ok)? Spontán mondja vagy a terapeuta kérdéseire? Mióta? Milyen körülmények között? Milyen variációban? Mi fokozza? Mi mulasztja el? Mikor volt először? Milyen körülmények között? Hogyan kezelték? Hogyan reagált a környezete? Milyen előnyök voltak belőle? Milyen hátrányokat okoz? Hol, kinél látott hasonlót? Mit szeretne, mit vár a terápiától?

Az első óra végén kérdezzük meg a p.-től: Hogyan érezte magát? Milyen a meglátása- tudunk-e együtt dolgozni? Milyen a benyomása a terapeutáról? (Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, de milyen a benyomása rólam?)

A pszichoterápiába kerülés énrészessége vagy milyen pressziók hatottak? (kínnyomás)

A terápiás feltételek pontos közlése. Terápiás kontraktus pontos leírása (három alkalom ideiglenesen és később a végleges stb.) Gondolja át még egyszer és legközelebb visszatérünk a részletekre stb.

Az első órán szerencsés megkérdezni: Eldöntötte már, hogy együtt dolgozunk? Hány óra kell hozzá maga szerint, hogy segítségemmel meggyógyuljon? Hogyan tudná elképzelni, hogy meggyógyult? Miről venné észre, hogy már meggyógyult stb... (az olyan általános válaszok, hogy jobban legyek nem válaszok, meta kérdéseket használhatunk) Mit hajlandó vállalni gyógyulása érdekébe? (pl. fóbiás betegnél napi két óra gyakorlás) stb...

A terápiás szerződés pontos leírása.

Mennyi idő kell kb.? Fizetési mód. Mikor, hogyan lehet lemondani az órát? Mikor lehet befejezni a terápiát? (bármikor befejezheti a terápiát, de a bejelentés után még 1-3-5 alkalom, hogy megbeszéljük mi is történt a terápia alatt stb.) A várható áttételes jelenségek, környezeti hatások, családi várható reakciók bejóslása stb... Önéletrajz kérése. Vázlatok, emlékeztetők írása, rajzolás, álomnapló stb..

A páciens keltette emóciók a terapeutában. A páciens áttételes ajánlásai az első beszélgetésben és a terapeuta reakciói. Viszontáttételi jelenségek. Belső értelmezés. stb... Mit gondolok a beteg igényeiről? Miben tudok neki segíteni? Kire emlékeztet? Mi jutott közben az eszembe?  Pontosan hol éreztem viszont áttételes érzést? Mit mutattam meg ebből?

Benyomások összesítése

Milyen a személyisége? Van-e alapzavara? személyiség struktúra - hy, kényszeres, sch, borderline, narcisztikus stb....Érett, éretlen. Miért veszem terápiába? Miért választottam az adott pszichoterápiás technikát vagy módszert. Miért nem mást választottam?

Ha mélypszichológiai anamnézist használtam annak leírása. Aktualitásból indulni, a többi adatot a terápia közben gyűjteni és később tudatosan összerakni a mélypszichológiai anamnézist és diagnózist.

Anamnézis:

Életfolyam, családfa, szülök helyzete a születésnél, kívánt, nem kívánt vagy másnak várt gyerek. Terhesség. Szülés. Kisgyermekkor. Hányadik gyerek. Korai emlékek. Milyennek élte meg szüleit, tágabb családját. Testvéreivel való viszony. Tágabb család. Nagyszülőkkel való kapcsolat. családi légkör, érzelmek megjelenése a kapcsolatokban, közelség - távolság, testi érintés, szexualitás a szülőknél, szülők szeretet megnyilvánulásai egymás közt, a gyerekek beleszólhattak-e a dolgokba stb...

Személyiségfejlődés fontosabb állomásai: fontos események, iskola, képzés, társaságba való beilleszkedés, szex felébredése, első partner, mikor, hogyan, milyen körülmények között, partnerek milyenek voltak, van-e közös vonásuk, hogyan zajlottak és fejeződtek be a kapcsolatok stb...

Jelen helyzet:

Mostani helyzetig. életkörülmények, partner, önjellemzés, erős és gyenge oldalai, partner jellemzése.

Elvárásai: munkahelyen, partnertől, életkörülményektől, mivel elégedett, min változtatna, van-e elképzelése hogyan, próbálta-e már elérni a változtatásokat

A páciens szimptomatológiája keresztmetszeti képben - az aktuális szimptómák leírása, a tünetek és azok jelentésének bemutatása. A páciens szimptomatológiája hosszmetszeti képben, az élettörténeti adatok tükrében: Az tünetek előzményei és az összefüggések feltárása, hogy miért itt és most jelentek meg.

Diagnosztikus folyamat összegzése, diagnózis, személyiségszerkezet:

Összegezni: tünetek, alaptermészet, személyiség érettsége. Elhárítási mechanizmusok formái, mikor melyik a jellemző. Milyen panasszal jött. Milyen alapstruktúrával.

Pszichodiagnosztika és differenciáldiagnosztika. Valamilyen diagnosztikus rendszerben (DSM vagy BNO) levezetett diagnózis. A szükséges differenciál diagnózis gondolatmenetének bemutatása.

Terápiás cél meghatározása

A döntés indoklása. (pl. Az alapzavart csak annyiban érintjük a 20 órás terápia alatt amennyire elkerülhetetlen stb.)

Terápiás terv:

A választott pszichoterápiás módszer indikálása, alternatív módszerek lehetőségei. A pszichoterápiás módszer választásának indoklása a páciens oldaláról és a terapeuta oldaláról. (terapeuta képzettsége) A lehetőségek figyelembevétele. (osztály, ambulancia, magánrendelés stb.)

A betegnek a választott terápiás módszerre adott reakciója.

A terápiás ülések folyamata a terápiás terv szerint

A módosult állapot létrehozása

Milyen techniká(ka)t alkalmaz a jelölt a módosult tudatállapot létrehozására? Hogyan illeszkedik ez az adott probléma jellegéhez ill. a páciens igényeihez?

Az egyes órák dokumentációja. Az egymásra épülés bemutatása. Áttételes jelenségek bemutatása. A terápiás vonalvezetés bemutatása. A történések értelmezése a terápia hosszmetszetében. Projektív identifikáció, átviteli jelenségek. Külső változások. A terápiás kapcsolat változása. A család reakciói. Váratlan előrevivő és hátrahúzó jelenségek. Ellenállások, indulat-áttételes viszonyulások és váltások a terápia során. A páciens tipikus ellenállásainak felismerése és kezelésének módozatai.

A terápia szempontjából releváns ülés vagy ülések bemutatása:

Az az ülés, amely a terápia egésze szempontjából fordulópontot jelentett vagy módszertani vagy elméleti szempontból kiemelendő részletes bemutatása. Célja a választott módszer eszköztárának és a terapeuta módszertani érettségének bemutatása, valamint a páciens viselkedésének finomszemcsés elemzése. A kiemelt ülés elhelyezése az egész terápiás folyamatban.

A módszerkombináció megjelenése a gyakorlatban

A terápiás folyamat során milyen technikákat/ technikák kombinációját alkalmazta a jelölt és ezek miképpen illeszkednek az integratív szemlélethez?

Szupervízió igénybevétele a terápiás munka során

A terápiás folyamat során történt szupervízió részletezése (időzítése, célja, hatékonysága).

Befejezés:

A terápia befejezése a terapeuta javaslatára, a terápiás tervnek megfelelően vagy nem megfelelően történt, vagy a páciens kérte. Ha a páciens kérte, mivel indokolta. Indoklásának értelmezése, hogyan hatott a terapeutára a kérés. Érett volt-e a páciens a búcsúra. A lezárás (gyászmunka) történései. A terápia átbeszélése. Hogyan fejlődött a kapcsolat. Milyen terápiás áttételi szintek voltak a terápia során. (anyai, apai, baráti, autoritás, rivalizáció, szex csábítások a terápia alatt. stb.) Az átbeszélés alatt a beteg reakciói. Mi lesz, ha a páciens és a terapeuta találkoznak szociális helyzetben, mit gondol erről a páciens. A terápia nem akkor fejeződik be, amikor lezártuk, hanem még tovább működik. Folytatható-e a terápia a páciens és a terapeuta számára. Hogyan változott a terapeuta képe (idealizált) a páciensben és hol tart most. Mi az, ami a páciens szerint pozitív volt a terápiában és mi az, ami segítette? Mi az, ami gátolta, negatív volt és mi az, amit a páciens szerint másképpen kellett volna csinálni.

A terápia összefoglalása és a gyógyulási folyamat rekonstrukciója:

A tüneti kép változásai és annak a terápiás folyamattal való összefüggései. A célt elértük-e? Egyezik-e a véleményem a pácienssel vagy mik az eltérések és mi ennek az oka. Bevált-e a hipotézisem. Ha nem vált be, miért? Ha változtattam a nézetemet, mikor és miért? Ha változtattam a terápiás tartásomat és taktikámat vagy módszert váltottam, miért?

A páciens életvezetésében, szociális szerepeiben való funkcionálása összefüggésben a terápiával.

Az eset tanulságai, általánosítási lehetőségek:

Mind a páciens mind a terapeuta fejlődésére levonható konzekvenciák. Továbbgondolkodásra inspiráló tapasztalatok, szokatlan felismerések stb... Katamnesztikus adatok.

 

 

 

3. számú melléklet

Az önismeret igazolása

 Az alábbi módszerspecifikus egyesületek kiképző pszichoterapeutáinál folytatott önismereti folyamat fogadható el:

 

·      Aktív – analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete (AKAPE)

·      Csoportanalitikus és Kiképző Társaság (CSAKIT)

·      Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely (DREAM)

·      Integratív Pszichoterápiás Egyesület (IPE)

·      Magyar C.G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület (MAPE)

·      Magyar Családterápiás Egyesület (MCSE)

·      Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület (MaCsopE)

·      Magyar Hipnózis Egyesület (MHE)

·      Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (MIPE)

·      Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület (MMTE)

·      Magyar Pszichoanalitikus Egyesület

·      Magyar Pszichodráma Egyesület

·      Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület (MRSZE)

·      Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület (MaSZk PTE)

·      Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület (VIKOTE)

·      Pszichoanalitikusan Orientált Pszichoterápiás és Kiképző Egyesület (POPKE)