Tanácsadási kompetenciák

TA TANÁCSADÁSI KOMPETENCIÁK (EATA Handbook) 

5.1.1        Tanácsadási alapkompetenciák

 Alapvető elgondolások

Az alapkompetenciák vezérfonalként szolgálnak a trénerek számára a szakemberek képzésének kialakításában. Az alapkompetenciák leírása nem a tréning anyaga, hanem olyan interdiszciplináris, munkához kötődő ismeretek, attitűdök, képességek és értékek leírása, melyek kapcsolatban állnak a terápiában levő kliens és a kliens rendszereinek szükségleteivel.

 

 Az alapkompetenciák leírják a tranzakcióanalitikus szakmai tevékenységét a Tanácsadás területén.

A Tanácsadási területen két szinten alkalmazható a tranzakcióanalízis:

 - Kiegészítő tanácsadás (vagy a tanácsadói készségek alkalmazása): különböző pszichoszociális és szocioedukációs szakmák szolgáltatásaként, vagy más szociális, pszichológiai, orvosi, jogi és gazdasági foglalkozásokban.

 - Elsődleges tanácsadás: magánpraxisban, tanácsadói központokban, nonprofit vagy profitorientált stb. szervezetekben dolgozó; professzionális tanácsadó által nyújtott tanácsadás.

 A tranzakcióanalitikus képzésben fontos a holisztikus szemlélet. Annak érdekében, hogy ez érvényesülhessen, az alapkompetenciák leírása az alábbiakból áll:

 - Három alapvető kompetencia: a tanácsadó személyes, szociális, technikai kompetenciája és

 - 10 specifikus tanácsadói kompetencia.

 Az alapkompetenciák olyan általános képességek, melyek lehetővé teszik a kognitív, személyes és szociális képességek szervezését és alkalmazását a szakmában.

 A Tanácsadási alapkompetenciák foglalkozás-specifikusak, vagyis a Tanácsadási alkalmazási területen előforduló helyzetekhez kapcsolódnak. A Tanácsadási specifikus kompetenciák a három alapkompetencián alapulnak, és azokhoz kapcsolódnak.

 Az EATA meghatározása a tranzakcióanalitikus tanácsadásról

A tranzakcióanalitikus tanácsadás egy szerződéses kapcsolatban zajló szakmai tevékenység. A tanácsadási folyamat képessé teszi a klienst vagy kliens rendszereit a, választási lehetőségek megtalálásának javítására, a személyes tudatosság és készségek fejlesztésére – ez által segíti problémakezelését és mindennapi életét. Eszköze az erősségek és források erősítése. Célja, hogy növelje a szociális, szakmai és kulturális környezetben is megnyilvánuló autonómiát.

A Tanácsadási területet általában azok választják, akik szociális/pszichológiai, és kulturális; gyakorlati munkát végeznek. A teljesség igénye nélkül néhány példa erre: gondozás, egészségügy, lelkigondozás, prevenció, mediáció, folyamatfacilitálás, multikulturális munka és humanitárius tevékenység.

 A tranzakcióanalitikus tanácsadó alapkompetenciái

1. Alapvető kompetenciák – interdiszciplináris képességek

1.1  SZEMÉLYES KOMPTENCIA

      Személyes, az egyéniséghez kapcsolódó készségek: értékek, attitűdök, viselkedés. Bizonyos személyiségvonások, mint pl. kezdeményezőkészség, aktivitás, kitartás, tanulási szándék.

Azaz:  tudatában van és képes kezelni saját személyiségvonásait, elvárásait, erősségeit és korlátait. Követi az EATA és ITAA etikai útmutatásait.

 1.2   SZOCIÁLIS KOMPETENCIA

Olyan alapvető szociális készségek, mint együttműködés, konfliktusmegoldás, képességek  átadása.

 Azaz: képes kommunikálni, interakcióba lépni kliensekkel, egyénekkel és csoportokkal csakúgy, mint kollégáival és a szakma más képviselőivel; a tarnzakcióanalízis filozófiai elvárásainak szem előtt tartásával.

 1.3   TECHNIKAI KOMPETENCIA

Alapvető elméleti és módszertani képességek, úgymint a kapcsolat kialakításához szükséges készségek, valamint a problémamegoldó és szerződéses munka folyamatának irányítása a tranzakcióanalitikus filozófia és elméletek alkalmazásával és ismeretével.

 Azaz: képes megragadni a tényeket és helyzeteket. Azokat módszeresen és elméleti szempontból vezérelve szervezi, valamint képes az interakciók minőségi monitorozására.

 2. Tanácsadói kompetenciák – specifikus tanácsadói kompeteciák

1. AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET ISMERETE ÉS MEGÉRTÉSE

 • Mélyreható technikai szakértelemmel rendelkezik általában a tanácsadás, és azon belül saját specializációs területén is.
 • Rendelkezik szakmai tapasztalattal a Tanácsadási területen.
 • Alapos ismerete van a csoportdinamikáról, és a kliens rendszereiről; ezt használja is.
 • A Tanácsadási területen belül tisztában van saját erősségeivel és korlátaival.
 • Elköteleződött a tanácsadási folyamatot befolyásoló szociokulturális tényezők megismerése és megértése iránt.

 2. BECSLÉS

 • Reálisan képes felmérni a kliens rendszereiben rejlő fejlődési, változási lehetőséget.
 • Ismeri a szerződések hazai jogi vonatkozásait.
 • Ismeri azokat a gyakorlati kritériumokat, melyek alapján tanácsadási szolgáltatásokat  ajánlhat alkalmazási területén.
 • Ismeri saját, tranzakcióanalitikus tanácsadóként mutatott erősségeit és korlátait.

 3. A tanácsadás koncepció megfogalmazása és előadása

 • Képes a különböző tanácsadási területeket egységbe szervezni, valamint saját munkáját szóban és írásban egyaránt érthetően előadni, képes rávilágítani tanácsadói erősségeire.
 • Ismeri az alkalmazási területén – az első találkozástól a tanácsadási folyamat következtetésének levonásáig - felmerülő problémák kezelését érintő megközelítéseket.
 • Ismer más, a tranzakcióanalízistől eltérő, hasznos tanácsadási megközelítéseket. 

4. A TANÁCSADÁSI KAPCSOLAT MEGTEREMTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

 • Ismeri és alkalmazza az EATA/ITAA etikai útmutatásait.
 • Belátással bír saját referenciakeretére, így biztosítja a klienssel szembeni megfelelő nyitottságot; a kliensekkel való kapcsolat áttekinthetőségét.
 • Ismeri a bizalomteli kapcsolat megteremtésének alapelveit - a klienssel és a kliens rendszereivel is.
 • OK-OK pozícióból kommunikál.
 • Elősegíti a klienssel és a kliens rendszereivel való munkakapcsolat kialakulását.
 • Képes érzelmekre, gondolatokra válaszolni és azokkal dolgozni. Képes magatartását rugalmasan változtatni, és válaszaiban a kliens személyiségéhez igazodni.

5. A TANÁCSADÁSI HELYZET ELEMZÉSE

 • Az első találkozások alapján képes megfelelő módszert választani az adatgyűjtéshez és az anamnézishez.
 • A tanácsadási helyzet elemzésében használja a tranzakcióanalízist, és más elméleteket is.
 • Az összegyűjtött információk alapján képes megfogalmazni a probléma erőforrás-alapú meghatározását. Ezt a kliens vagy a kliens rendszerei felé nyíltan kommunikálja.
 • Számításba veszi, tiszteletben tartja és megérti a tanácsadóra, kliensre és kliens rendszereire ható szociokulturális befolyásokat.

6. MUNKA A TANÁCSADÁSI SZERZŐDÉSSEL

 • Ismeri a tranzakcióanalitikus szerződés fogalmát, és képes azt szakmájában alkalmazni.
 • Képes a TA szerződés-fogalmát adott probléma kontextusában ábrázolni.
 • Különböző környezeti feltételek között is képes megfelelő tanácsadási szerződést kötni - akár egyénekkel, akár csoportokkal.
 • Munkájában a szerződést alapként tekinti, és szükség esetén megváltoztatja azt.
 • A tanácsadási folyamat során és annak végén is értékeli a szerződést a klienssel.

 7. TERVEZÉS ÉS BEAVATKOZÁS

 • A szerződéssel párhuzamosan haladva képes megtervezni a tanácsadási folyamatot.
 • A hatékony problémamegoldási stratégiák kiépítéséhez képes a tranzakcióanalitikus elméleteket és készségeket, valamint más elméleteket és készségeket is alkalmazni.
 • Az autonómia elősegítésére hatékony beavatkozásokat választ mind a klienssel, mind a kliens rendszereivel való munkájában.
 • A rendelkezésére álló széles beavatkozási skálából képes kiválasztani az adott tanácsadási helyzethez leginkább illeszkedőket; akár egyénekkel, akár csoporttal dolgozik.
 • A kliens Felnőtt én-állapotával dolgozik; és a Felnőtt én-állapoton keresztül képes megszólaltatni a Gyermeki és Szülői én-állapotokat.

 8.  ERŐFORRÁS-ORIENTÁCIÓ

 • Képes a kliens erősségeit – a változás hatótényezőjét – kiaknázni és erősíteni.
 • Erőforrásokat azonosít a kliensben és a kliens rendszereiben, és beépíti azokat a tanácsadási folyamatba.
 • Ismeri a közösség azon helyi erőforrásait, melyek támogatást jelenthetnek a kliensnek; vagy a kliens számára javasolhatja ezeket. Ilyen erőforrás lehet orvosi, pszichiátriai, pszichoterápiás vagy más szolgáltatás is.

 9. KRÍZISTANÁCSADÁS

 • Képes azonosítani a krízishelyzetet, és megfelelő beavatkozásokat végezni.
 • Ha indokolt, a klienst habozás nélkül más szakemberhez irányítja.
 • Védi a klienst, csökkenti ártalmait.

 10. MINŐSÉG ÉS SZAKMAI FEJLŐDÉS MONITOROZÁSA

 • Tiszta, pontos jegyzőkönyvet és dokumentációt vezet a tanácsadásról, ebben eleget tesz a szakmai és jogi elvárásoknak.
 • Tiszta kritériumok alapján értékeli a tanácsadási munka hatékonyságát; rendszeres időközönként értékeli saját munkáját. Ennek eredményét azután személyes és szakmai továbbfejlődésének eszközeként használja.
 • Tudatában van a tanácsadási folyamat anyagi oldalának.
 • Tudatában van tanácsadói szerepének, és kialakítja tranzakcióanalitikus tanácsadói identitását.
 • Szakmai fejlődését tanfolyamok, konferenciák látogatásával, irodalom tanulásával stb. folytatja.
 • Professzionális szupervízió segítségével követi nyomon munkájának minőségét.

 

Hírlevél feliratkozás

Adja meg nekünk az e-mail címét, és kapcsolatban marad velünk