Terápiás kompetenciák

TA PSZICHOTERÁPIÁS KOMPETENCIÁK (EATA Handbook) 

5.3.4  Pszichoterápiás alapkompetenciák

 A tranzakcióanalitikus pszichoterapeuta ismeri és érti a tranzakcióanalízis elméletét, így képes bizonyságot adni az alábbi képességeiről.

 1.  Általános elvárások

 1. Érti a TA elméletet és annak alkalmazását a helyzetnek megfelelően mind egyéni, pár- vagy csoportos pszichoterápiában.
 2. Felméri a klienst, és átgondolt döntést hoz arról, hogy kezelésbe veszi-e. Korszerű ismeretekkel rendelkezik más terápiás lehetőségekről, képes különböző lehetőségeket felajánlani a kliensnek, és segít a folytatás kérdésének eldöntésében.
 3. Ismeri az EATA/ITAA Etikai kódexét, munkájában bizonyítja etikai és szakmai hozzáértését. Betartja a pszichoterápiás jogi szabályozási kereteket.
 4. Képes elhelyezni a TA-t a pszichoterápia szélesebb mezőjében.
 5. Tudatában van a kulturális és szociális sokszínűség, különbözőség jelentőségének és az abból eredő következményeknek - a terápiás térben és azon kívül is.

 2.  Terápiás kapcsolat

 1. Önmaga és mások felé tiszteletteljes, toleráns attitűddel fordul.
 2. Ismeri a terápiás kapcsolat természetét, annak más kapcsolatoktól való különbözőségét; és felismeri a kapcsolat jelentőségét a változásban. Ezen ismeretek megnyilvánulnak munkájában.
 3. Megértéssel és empátiás érzékenységgel fordul a kliens, tünetei és önmagát korlátozó sorskönyve felé. Ezt a megértést képes úgy kommunikálni a kliens felé, hogy az érthető legyen számára.
 4. Képes megérteni a másik ember szubjektív élményvilágát (fenomenológiáját); ezt összekapcsolni saját referenciakeretével úgy, hogy mindeközben nem veszíti el a kapcsolatot saját, különálló referenciakeretével.
 5. Képes az önreflexióra, és önismeretét képes megfelelő én-közlésekben használni.
 6. Képes bizonyságot adni arról, hogy érti és ismeri a fejlődési aspektusokat, az indulatáttétel és viszont-indulatáttétel fogalmait, és ezeket hatékonyan kezeli a tranzakcióanalízis módszerével. Ilyen módon megengedi, hogy megjelenjen az indulatáttétel a terápiás kapcsolatban; a kliens regresszív fázisait képes megfelelő terápiás módon kezelni. Tisztában van saját viszont-indulatáttételével és azzal, hogy ez milyen akadályokat jelent, azonban képes ezt konstruktív módon használni.
 7. Tiszteletteljes, toleráns módon viszonyul önmagához és másokhoz is, tehát tiszteletben tartja a különböző referenciakereteket, kultúrákat, szociális normákat. Mindazonáltal ismeri az ebbéli különbözőségek terápiás térben megnyilvánuló következményeit.
 8. Erőt, védelmet és engedélyt sugároz; és ismeri ezek jelentőségét.
 9. Interakcióiban kongruens.

 3.  TRanzakcióanalízis elmélet

 1. Tisztán érti a főbb TA leírásokban található alapvető TA elméletet és annak klinikai alkalmazását. Ide tartozik a strukturális analízis, tranzakciók elemzése, játszma, rakett (helyettesítősdi), sorskönyv elemzés és gyermekkori fejlődés ismerete.
 2. Ismeri a TA főbb megközelítéseinek alkalmazását, a TA közelmúltbeli haladását. Képes egymással összehasonlítani ezeket a megközelítéseket.
 3. Érti a TA csoportfolyamatokról szóló elméletét.
 4. Beavatkozásai a TA elmélete és gyakorlata alapján értelmezhetők.

 4.  Szerződés

 1. Tisztában van a pontos üzleti szerződés szükségességével, és képes megtárgyalni a szerződést.
 2. Képes a klienssel tárgyalni a közös munkamegállapodás és közös kezelési szerződés elérése érdekében. Ebben a folyamatban fontos különbséget tennünk a szociális kontrollra és autonómiára irányuló szerződések között – utóbbiak intrapszichikus és interperszonális változásokkal járnak, a gátló sorskönyv eldobásával, és a zsákutcák, csapdahelyzetek megoldásával .

 5.  Tervezés: becslés és kezelési irány

 1. Átfogó felmérési és diagnosztikus rendszerrel bír, melyben alkalmazza a TA fogalmait is.
 2. Ismeri a munkavégzés országában használt pszichiátriai diagnosztikus rendszereket (pl. DSM, BNO)
 3.  OK-OK pozícióból kiindulva értelmezi a kliens élményeit a TA fogalmainak használatával.
 4. Felismeri és megfelelően reagál az őt, klienseit vagy másokat fenyegető kockázati vagy ártalmas tényezőkre.
 5. Segíti a klienst gátló gondolkodás-, érzés-, és viselkedésmintázatainak felismerésében és megnevezésében; és annak eldöntésében, hogy kíván-e ezen változtatni.
 6. A TA elmélet segítségével átfogó kezelési tervet készít a kliens specifikus, előzőekben meghatározott problémáit is figyelembe véve.

 6.  Kivitelezés: a terápiás folyamat

 1. Megfelelő fenomenológiai megfigyeléseket tesz a kliensről, és azokat a - TA elméletéhez és filozófiájával összhangban levő - terápiás hipotézisek alapjainak tekinti.
 2. Képes hatékony beavatkozási eszközként alkalmazni a csoportfolyamatot.
 3. A beavatkozásokat képes a terápia szakaszának és a terápiás szerződésnek megfelelően megválasztani.
 4. Képes a beavatkozások időszerű alkalmazására.
 5. Felismeri az ülés alatt felmerülő sorskönyvi témákat, és azokat a kezelés szakaszától függően megfelelően kezeli (pl. sorskönyvi jelek, játszmameghívások, félreismerések, driver (előírás) szerinti viselkedések).
 6. Képes értékelni a beavatkozás hatékonyságát, segítségével korszerűsíteni a hipotézist, és megválasztani a következő beavatkozást.
 7. Erősíti a kliens autonómiáját és erőforrásait.

 7.  Személyes tulajdonságok

 1. Elköteleződött a TA filozófiája iránt, így tehát hisz abban, hogy az egyén képes felelősséget vállalni önmagáért, érti és elfogadja az egyén saját útját, reagál az egyén fejlődési és változási képességére.
 2. Hajlandó – az etikai határok betartásával – intim, bensőséges kapcsolatba bocsátkozni, beleértve az én-közlés alkalmazását is.
 3. Elköteleződött a folyamatban lévő személyes és szakmai fejlődés iránt. Különösen az autonómia, a tudatosság, spontaneitás és intimitás képességének fejlesztését tartja fontosnak a terápiás helyzetben, így azok a sorskönyvi döntés által nem érintettek.
 4. Felismeri saját, és a pszichoterápiás gyakorlat korlátait.
 5. A terápiás helyzetben válaszaiban használja intuícióját és kreativitását.
 6. Érti, ismeri a személyes erőforrások erősségeit és korlátait.
 7. Képes megfelelő segítséget kérni, és azt hatékonyan használni.
 8. Képes az önreflexióra.

 

Hírlevél feliratkozás

Adja meg nekünk az e-mail címét, és kapcsolatban marad velünk